Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giao hàng đúng hạn

Giao hàng đúng hạn là chỉ số cho phép người bán xác định tỷ lệ phần trăm số gói hàng do người bán tự hoàn thiện mà khách hàng nhận được vào hoặc trước ngày cam kết giao hàng của Amazon xuất hiện trên Seller Central. Con số này dựa trên số gói hàng có thông tin theo dõi đã xác nhận. Khách hàng cho chúng tôi biết rằng việc nhận đơn hàng đúng hạn và có thể theo dõi gói hàng thường là những yếu tố quan trọng khiến họ hài lòng về đơn hàng.

Các yêu cầu giao hàng đúng hạn

Chúng tôi khuyến nghị người bán nên duy trì tỷ lệ OTD lớn hơn 97% để mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Việc không đáp ứng mục tiêu của Amazon đối với chỉ số này thường không dẫn đến việc đình chỉ tài khoản bán hàng của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra phản hồi tiêu cực hoặc khiếu nại làm ảnh hưởng đến tình trạng tài khoản bán hàng của bạn.

Note: Nếu một đơn hàng bị chậm trễ do các quy trình của Amazon, chúng tôi sẽ giao hàng cho khách hàng vào ngày giao hàng mới căn cứ vào ngày xử lý đơn hàng đó từ trạng thái Đang chờ xử lý.
Note: Các mục tiêu hiệu suất đối với đơn hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển cao cấp khác với các mục tiêu hiệu suất ở trên. Hãy truy cấp Dịch vụ vận chuyển cao cấp và giao hàng đảm bảo để biết thêm thông tin.

Cách duy trì tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn ở mức tốt

  • Hãy đảm bảo các gói hàng đều được giao vào hoặc trước ngày cam kết giao hàng trên Seller Central.
  • Mua nhãn vận chuyển thông qua tính năng Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon.
  • Chọn hãng vận chuyển tích hợp với Amazon (bạn có thể tìm thấy danh sách các hãng vận chuyển tích hợp trên trang trợ giúp Tỷ lệ theo dõi hợp lệ). Các hãng vận chuyển này cung cấp trạng thái theo dõi theo thời gian thực cho Amazon.
  • Xác minh rằng tên hãng vận chuyển và mã số theo dõi đã được nhập chính xác và thuộc về cùng một hãng vận chuyển.

Xác nhận thông tin theo dõi trước khi hãng vận chuyển giao gói hàng và cập nhật nếu cần; lý tưởng là ngay sau khi gói hàng được giao cho hãng vận chuyển (hãy truy cập trang Xác nhận vận chuyển để biết thêm thông tin về cách xác nhận lô hàng). Nếu thông tin theo dõi được xác nhận hoặc cập nhật sau khi gói hàng được giao, điều đó có nghĩa là khách hàng không thể theo dõi đơn hàng. Điều này không hữu ích đối với khách hàng nên đơn hàng sẽ không được coi là đã giao đúng hạn và sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ OTD của bạn.

Note: Việc sử dụng ký tự tiếng Trung hoặc ký tự đặc biệt để nhập thủ công thông tin theo dõi được coi là không hợp lệ vì Amazon hiện không hỗ trợ các ký tự này.

Xem chỉ số và báo cáo giao hàng đúng hạn

Để xem chỉ số OTD của bạn trên Seller Central:


  1. Từ menu Hiệu suất, chọn Tình trạng tài khoản.
  2. Tìm phần Hiệu suất vận chuyển và nhấp vào Xem chi tiết.

Bạn có thể xem Chỉ số OTD của mình trên trang Hiệu suất vận chuyển. Xin lưu ý rằng chỉ các đơn hàng có trong báo cáo lỗi OTD hiện tại của bạn mới được tính vào chỉ số của bạn. Nếu báo cáo không chứa đơn hàng, điều đó có nghĩa là tất cả đơn hàng của bạn đã được giao đúng hạn.

Để tải xuống báo cáo lỗi OTD, hãy nhấp vào Tải xuống báo cáo trong phần Hiệu suất vận chuyển.

Vui lòng đợi 72 giờ để báo cáo và chỉ số phản ánh bất kỳ cập nhật hoặc chỉnh sửa nào.

Các tài nguyên quan trọng về tỷ lệ giao hàng đúng hạn

Trang trợ giúp về Tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Câu hỏi thường gặp về Tỷ lệ theo dõi hợp lệ

Câu hỏi thường gặp về Giao hàng đúng hạn

Cách xác nhận vận chuyển

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates