Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Khớp mức giá thấp

Tính năng Khớp mức giá thấp giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng khớp các mức giá thấp nhất hiện tại trên Amazon với các sản phẩm bạn cung cấp. "Giá thấp nhất hiện tại" dựa trên các chi tiết trên Quản lý định giá trong Quản lý hàng lưu kho, điều này cho phép bạn so sánh các ưu đãi bằng cách sử dụng các biến sau:

 • Điều kiện của thông tin đăng tải (dựa trên Hướng dẫn về điều kiện)
  • Tất cả các thông tin đăng tải, bất kể điều kiện.
  • Chỉ các thông tin đăng tải trong cùng một điều kiện. Ví dụ: Mới hoặc Đã qua sử dụng.
  • Chỉ các thông tin đăng tải trong cùng một điều kiện phụ. Ví dụ: Đã qua sử dụng - Còn mới hoặc Đã qua sử dụng - Rất tốt.
 • Phương thức hoàn thiện (cho dù Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hay Tự hoàn thiện đơn hàng)
  • Tất cả các thông tin đăng tải, bất kể phương thức hoàn thiện.
  • Chỉ các thông tin đăng tải có cùng một phương thức hoàn thiện như thông tin đăng tải của bạn.

Áp dụng Khớp mức giá thấp cho một hoặc nhiều thông tin đăng tải

Các thông tin đăng tải riêng lẻ


 1. Chọn Quản lý định giá từ menu Giá.
 2. Nhấp vào Khớp giá trong cột Giá thấp nhất + Vận chuyển của thông tin đăng tải bạn muốn thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Khớp mức giá thấp cho thông tin đăng tải.

  Giá sản phẩm trong cột Giá + Vận chuyển sẽ cập nhật để khớp với tổng giá trong cột Giá thấp nhất + Vận chuyển.

 3. Nhấp vào nút Lưu của thông tin đăng tải để hoàn tất việc thay đổi giá.
 4. Để hoàn tác thay đổi, hãy nhập giá mong muốn của bạn vào ô trong cột Giá + Vận chuyển của thông tin đăng tải và nhấp vào nút Lưu.

Hoặc


 1. Chọn Quản lý hàng lưu kho từ trình đơn Hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào Khớp giá nằm bên cạnh Giá thấp nhất trong cột Giá + Vận chuyển của thông tin đăng tải mà bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào nút Lưu của thông tin đăng tải để hoàn tất việc thay đổi giá.
 4. Để hoàn tác thay đổi, hãy nhập giá mong muốn của bạn vào ô trong cột Giá + Vận chuyển của thông tin đăng tải và nhấp vào nút Lưu.

Nhiều thông tin đăng tải

Note: Những thay đổi này chỉ áp dụng cho các thông tin đăng tải được hiển thị trên cùng một trang hoặc trang hiện tại. Nếu các thông tin đăng tải hàng lưu kho của bạn trải rộng trên nhiều trang, hãy lặp lại quy trình cho mỗi trang.

 1. Chọn Quản lý định giá từ menu Giá.
 2. Tùy chọn: Sử dụng công cụ Tìm kiếm và Bộ lọc để thu hẹp số lượng thông tin đăng tải hiển thị.
 3. Nhấp vào hộp đánh dấu trong hàng tiêu đề của bảng thông tin đăng tải hàng lưu kho để chọn tất cả các thông tin đăng tải trên trang. Xem xét các hàng đã chọn và bỏ chọn bất kỳ hàng nào bạn không muốn khớp với mức giá thấp nhất hiện tại.
 4. Nhấp vào nút Hành động trên [số] được chọn phía trên bảng thông tin đăng tải và chọn Khớp mức giá thấp từ menu thả xuống.
 5. Một xác nhận hiển thị các thông tin đăng tải được chọn sẽ mở ra. Chọn Có, tiếp tục.

  Giá sản phẩm trong cột Giá + Vận chuyển sẽ cập nhật để khớp với tổng giá trong cột Giá thấp nhất + Vận chuyển.

 6. Nhấp vào Lưu tất cả để hoàn tất thay đổi giá.
 7. Để hoàn tác các thay đổi, điều chỉnh và Lưu giá của từng thông tin đăng tải riêng lẻ hoặc sử dụng dữ liệu hàng lưu kho để thay đổi giá với số lượng lớn.

Hoặc


 1. Chọn Quản lý hàng lưu kho từ trình đơn Hàng lưu kho.
 2. Tùy chọn: Sử dụng công cụ Tìm kiếm và Bộ lọc để thu hẹp số lượng thông tin đăng tải hiển thị.
 3. Nhấp vào hộp đánh dấu trong hàng tiêu đề của bảng thông tin đăng tải hàng lưu kho để chọn tất cả các thông tin đăng tải trên trang. Xem xét các hàng đã chọn và bỏ chọn bất kỳ hàng nào bạn không muốn khớp với mức giá thấp nhất hiện tại.
 4. Nhấp vào nút Hành động trên [số] được chọn phía trên bảng thông tin đăng tải và chọn Khớp mức giá thấp từ menu thả xuống.
 5. Một xác nhận hiển thị các thông tin đăng tải được chọn sẽ mở ra. Chọn Có, tiếp tục.

  Giá sản phẩm trong cột Giá + Vận chuyển sẽ cập nhật để khớp với tổng giá trong Giá thấp nhất được hiển thị trong cột Giá + Vận chuyển.

 6. Nhấp vào Lưu tất cả để hoàn tất thay đổi giá.
 7. Để hoàn tác các thay đổi, điều chỉnh và Lưu giá của từng thông tin đăng tải riêng lẻ hoặc sử dụng dữ liệu hàng lưu kho để thay đổi giá với số lượng lớn.

Khắc phục sự cố Khớp mức giá thấp

Khớp mức giá thấp cân nhắc tất cả các thông tin đăng tải đang hoạt động trên Amazon, bao gồm cả các sản phẩm bán bởi Amazon. Tuy nhiên, tính năng này có thể không có sẵn cho một số thông tin đăng tải vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Phí vận chuyển của bạn bằng hoặc lớn hơn mức giá thấp nhất.
  • Ví dụ: bạn đăng bán một mục hàng với giá $1,00 cộng với $3,00 phí vận chuyển. Người bán B đăng bán cùng một mục hàng với giá 50 cent cộng với $2,50 phí vận chuyển. Chỉ riêng phí vận chuyển của bạn ($3,00) đã bằng với tổng chi phí của người bán B ($3,00). Vì vậy, bạn không thể khớp mức giá thấp nhất mà trước tiên không giảm phí vận chuyển của bạn.
 • Thông tin đăng tải này có giảm giá đang hoạt động.
  • Khớp mức giá thấp không cân nhắc các ưu đãi giảm giá đang hoạt động.
  • Hãy loại bỏ ưu đãi giảm giá hoặc áp dụng Khớp mức giá thấp sau khi kết thúc ưu đãi giảm giá.
 • Thông tin đăng tải không có phí vận chuyển.
  • Điều này có thể là do thông tin đăng tải của bạn không hoạt động.
  • Điều này không giống như cấu hình cài đặt giá của bạn để không hiển thị vận chuyển.

Cài đặt vận chuyển cũng có thể ảnh hưởng đến Khớp mức giá thấp

 • Nếu bạn cấu hình cài đặt vận chuyển của mình dựa trên biên độ giá, phí vận chuyển sẽ không được hiển thị và Khớp mức giá thấp sẽ chỉ được dựa trên giá sản phẩm.
 • Nếu bạn cấu hình tùy chọn của bạn không hiển thị phí vận chuyển, Khớp mức giá thấp sẽ chỉ dựa trên giá sản phẩm.

Cách Khớp mức giá thấp hoạt động

Ví dụ này minh họa thêm về cách hoạt động của Khớp mức giá thấp.

Bạn có một thông tin đăng tải cho mỗi sản phẩm trong điều kiện “Đã qua sử dụng - Còn mới”. Thông tin đăng tải là người bán tự hoàn thiện đơn hàng với giá $26,00 + $5,50 phí vận chuyển (Thông tin đăng tải 2 trong biểu đồ dưới đây). Có ba thông tin đăng tải khác trên Amazon cho cùng một sản phẩm. Hãy tham khảo biểu đồ dưới đây, giá thấp nhất hiện tại sẽ được chọn như sau:

 • Thông tin đăng tải 1 ($29,00): Hiển thị nếu các tùy chọn So sánh giá thấp của bạn được thiết lập để so sánh các ưu đãi trong mọi điều kiện và tất cả các phương thức hoàn thiện.
 • Thông tin đăng tải 3 ($29,50): Hiển thị nếu các tùy chọn So sánh giá thấp của bạn được thiết lập để so sánh các ưu đãi với cùng một điều kiện và tất cả các phương thức hoàn thiện.
 • Thông tin đăng tải 4 ($30,00): Hiển thị nếu các tùy chọn So sánh giá thấp của bạn được thiết lập để so sánh các ưu đãi với cùng một điều kiện phụ và cùng một phương thức hoàn thiện.
Thông tin đăng tải Điều kiện Điều kiện phụ Phương thức hoàn thiện Giá sản phẩm + Vận chuyển Tổng giá
1 Mới -- FBA $28,00 + $1,00 $29,00
2 Đã qua sử dụng Còn mới Người bán $26,00 + $5,50 $31,50
3 Đã qua sử dụng Rất tốt FBA $24,00 + $5,50 $29,50
4 Đã qua sử dụng Còn mới Người bán $25,00 + $5,00 $30,00

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates