Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tôi có thể chuyển giao tài khoản người bán không?

Tài khoản người bán nói chung không thể chuyển giao được. Tài khoản người bán cung cấp quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên mà người bán sử dụng để đăng tải sản phẩm và quản lý đơn hàng. Tài khoản người bán cũng có cả lịch sử hoạt động tài khoản và phản hồi của khách hàng. Mọi người bán trên Amazon phải có tài khoản người bán và thỏa thuận với Amazon dùng để thiết lập các điều khoản theo đó người bán đăng tải và bán sản phẩm của họ.

Nếu quyền sở hữu của một doanh nghiệp thay đổi vì lý do bất kỳ, chủ sở hữu mới phải thiết lập tài khoản người bán mới.

Nếu quyền sở hữu của một doanh nghiệp không thay đổi, nhưng các cá nhân chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người bán đã thay đổi, bạn có thể thêm người dùng vào tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập phân quyền người sử dụng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates