Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn UPC dành cho gói hàng nhiều sản phẩm

Theo nguyên tắc chung, mỗi sản phẩm duy nhất sản xuất và bán cho người tiêu dùng phải có một mã số thương phẩm duy nhất (UPC, EAN, ISBN hoặc GTIN). Một mục hàng bán đơn lẻ là một "đơn vị có thể bán được" khác với một gói hàng (hoặc bộ sản phẩm) gồm nhiều mục hàng giống nhau đó. Mỗi đơn vị có thể bán được xác định một sản phẩm riêng biệt và phải có mã định danh sản phẩm riêng, thường là UPC.

Phần này gồm các hướng dẫn để đăng tải sản phẩm gồm nhiều gói hàng. Trong hầu hết danh mục của Amazon, người bán cần phải sử dụng một UPC riêng biệt cho các sản phẩm gồm nhiều gói hàng, đồng thời phải cho biết "số lượng gói hàng" khi đăng tải sản phẩm gồm nhiều gói hàng. Các trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu UPC có ở các phần bên dưới.

Gói sản phẩm gồm nhiều sản phẩm khác nhau (không phải nhiều sản phẩm giống nhau) và mỗi gói sản phẩm cần có một UPC (hoặc EAN) riêng và duy nhất. Để trao đổi chi tiết về gói sản phẩm, hãy xem trang Chính sách gói sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về gói hàng, gói sản phẩm và kiện hàng, hãy xem trang Cách xác định sản phẩm.


Hướng dẫn UPC dành cho gói hàng nhiều sản phẩm


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates