Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giao tiếp với người mua bằng cách sử dụng Dịch vụ nhắn tin giữa người mua và người bán

Dịch vụ nhắn tin giữa người mua và người bán cho phép bạn giao tiếp với người mua trên Amazon Marketplace thông qua Seller Central hoặc email cá nhân hay doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với người mua từ tài khoản người bán của bạn trên Seller Central hoặc bằng cách sử dụng tài khoản email được ủy quyền của bạn (nếu bạn có địa chỉ email được mã hóa của người mua đã được tạo trước đó qua dịch vụ Nhắn tin giữa người mua và người bán). Dù bằng cách nào, thư từ trao đổi của bạn cũng sẽ hiển thị trên trang Tin nhắn giữa người mua và người bán.

Important: Nói chung, bạn chỉ có thể liên hệ với người mua để hoàn thành đơn hàng hoặc trả lời câu hỏi về dịch vụ khách hàng. Bạn không thể liên hệ với người mua vì mục đích tiếp thị hoặc khuyến mãi (bao gồm qua email, thư từ, điện thoại hoặc cách khác). Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn về thông tin liên lạc.

Nếu người mua bạn đang cố gắng liên hệ đã chọn không nhận tin nhắn, bạn có thể liên hệ với họ dựa trên tiêu chuẩn để gửi tin nhắn quan trọng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Gửi tin nhắn quan trọng đến người mua.

Dịch vụ Nhắn tin giữa người mua và người bán là phương pháp duy nhất được phê duyệt để giao tiếp với người mua trên Amazon.

Người bán có thể liên hệ với người mua bằng cách nhấp vào tên Người mua hoặc nút Liên hệ với người mua trên trang Quản lý đơn hàng, Trình quản lý phản hồi, Quản lý hàng đổi trả, Quản lý khiếu nại từ A – Z hoặc Tin nhắn giữa người mua và người bán.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates