Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn về danh mục bổ sung

Để đăng tải các sản phẩm trong các danh mục sau, bạn thường không cần được phê duyệt trước. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh, chúng tôi hạn chế việc bán hàng trong các danh mục này:

  • Sản phẩm truyền thông: Xem Danh mục và sản phẩm yêu cầu phê duyệt.
  • Đồ chơi & Trò chơi: Nhìn chung mở cửa cho toàn bộ người bán ngoại trừ mùa đông nghỉ lễ.
  • Phần mềm và Trò chơi điện tử: Chỉ những người bán được phê duyệt mới có thể đăng tải một số sản phẩm nhất định. Xem Bán phần mềm.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem các trang của danh mục cụ thể được liệt kê dưới đây.

Để biết thông tin về việc bán hàng trong các danh mục yêu cầu phê duyệt từ Amazon, hãy xem Danh mục và sản phẩm cần phê duyệt.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates