Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Khắc phục lỗi “không có thông tin đăng tải”

Lỗi “không có thông tin đăng tải” đồng nghĩa không thể xem thông tin đăng tải của bạn trên Amazon. Thông tin đăng tải phải được cố định để làm cho sản phẩm của bạn có sẵn để mua.

Các thông báo lỗi sau đây chỉ ra rằng một thông tin đăng tải không có sẵn cho sản phẩm của bạn:

 • Không tồn tại thông tin đăng tải cho mục hàng lưu kho này
 • Mục hàng không có trong danh mục
 • Không có thông tin đăng tải nào được hoàn thiện bởi Amazon tồn tại cho mục hàng lưu kho này

Lỗi “Không có thông tin đăng tải” thường là do nguồn cấp dữ liệu không chính xác. Nếu bạn sử dụng thông tin và đã nhận được nhiều lỗi “không có thông tin đăng tải”, hãy xác nhận rằng thông tin của bạn là chính xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đăng tải sản phẩm theo chương trình FBA với số lượng lớn.

Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại để giúp giải quyết lỗi “không có thông tin đăng tải”. Nếu báo cáo này không có sẵn, thì bạn không có hàng tồn kho bị kẹt lại. Để biết thêm chi tiết, xem Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại.

Nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn là chính xác và hàng lưu kho của bạn không bị kẹt lại, thì các câu hỏi cần xem xét khi bạn nhận được lỗi “không có thông tin đăng tải” là:

 • Thông tin đăng tải của bạn có đang hoạt động không?
 • Thông tin đăng tải của bạn có chính xác không?
 • Sản phẩm của bạn bị hạn chế hay không thể bán được?
 • Ngày bắt đầu bán có chính xác không?
 • Sản phẩm của bạn có phải là biến thể của một ASIN khác không?
 • Cài đặt tài khoản của bạn có cập nhật không?

Thông tin đăng tải của bạn có đang hoạt động không?

Thông tin đăng tải của bạn có thể không hoạt động hoặc bạn có thể cần phải tạo một thông tin đăng tải mới.


 1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, hãy nhập MSKU sản phẩm vào hộp Tìm kiếm rồi nhấp vào “Tìm kiếm”.
 2. Nếu trạng thái là Đang hoạt động, hãy tiếp tục đến phần có tựa đề “Có phải thông tin đăng tải của bạn là không chính xác không”.
 3. Nếu trạng thái là không hoạt động, hãy xem lại ghi chú trong ngoặc đơn để xác định các bước tiếp theo. Ví dụ:
  • Đối với các mục hàng Không hoạt động (Bị chặn), hãy xem lại bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn có thể đã nhận được cho các bước tiếp theo.
  • Đối với các mục hàng Không hoạt động (Hết hàng), hãy bổ sung hàng lưu kho của bạn.
  • Đối với các mục hàng Không hoạt động (Đã đóng), hãy nhấp vào Đăng tải lại.
 4. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin đăng tải, hãy nhấp vào nút Thêm một sản phẩm ở góc trên cùng bên phải của trang và tạo một thông tin đăng tải mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Lần lượt thêm sản phẩm.
  Tip: Đảm bảo rằng ASIN, SKU của người bán (MSKU) và điều kiện khớp với các mục hàng trong hàng lưu kho của bạn. Nếu các mục này không khớp, thì một mục hàng thứ hai sẽ được thêm vào danh sách hàng lưu kho của bạn và thông tin đăng tải đầu tiên sẽ không được sửa.

Thông tin đăng tải của bạn có chính xác không?

Nếu thông tin đăng tải của bạn là không chính xác, nó có thể không được liên kết với sản phẩm mà bạn đã gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

 • SKU của người bánASIN/ISBN có giống với sản phẩm gây ra lỗi không? Nếu SKU người bán, ASIN, hoặc ISBN không khớp, hãy nhấp vào nút Thêm một sản phẩm và tạo một thông tin đăng tải mới có SKU của người bán giống như sản phẩm gây ra lỗi.
 • Mức giá có được niêm yết cho sản phẩm (Giá của bạn + Vận chuyển) không? Nếu giá bị thiếu, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong cột phía ngoài cùng bên phải của danh sách hàng lưu kho mà bạn muốn sửa đổi. Trong trường Giá của bạn, hãy nhập giá, sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc.
 • Điều kiện có giống như sản phẩm gây ra lỗi không? Nếu điều kiện là khác nhau, hãy nhấp vào Thêm một điều kiện khác trong cột phía ngoài cùng bên phải của danh sách hàng lưu kho mà bạn muốn sửa đổi. Chỉnh sửa điều kiện, sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc.
 • Cột Thực hiện bởi có được đặt thành Amazon cho sản phẩm đó không? Nếu cột đó được đặt thành Người bán, hãy chọn thông tin đăng tải cho sản phẩm đó và trên trình đơn Thao tác trên các mục đã chọn, hãy nhấp vào Thay đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Nếu bạn trả lời Có cho tất cả các điều trên, hãy tiếp tục đến phần có tựa đề “Sản phẩm của bạn bị hạn chế hoặc được dành riêng”.

Sản phẩm của bạn bị hạn chế hay dành riêng?

Amazon thường xuyên đánh giá và thỉnh thoảng loại bỏ sản phẩm đăng tải do hạn chế về sản phẩm, hạn chế về bán hàng hoặc tìm thấy các trang thông tin chi tiết trùng lặp, sau đó gửi email liên quan đến những thay đổi này.


 1. Kiểm tra email của bạn để xem bạn có nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào từ Amazon liên quan đến sản phẩm này hay không.
 2. Nếu bạn chưa nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào, hãy tiếp tục đến phần có tựa đề Ngày bắt đầu bán có chính xác hay không.
 3. Nếu bạn đã nhận được thông tin liên quan đến sản phẩm này, hãy làm theo hướng dẫn bạn nhận được.

Ngày bắt đầu bán có chính xác không?

Nếu bạn đặt Ngày bắt đầu bán là trong tương lai, Amazon sẽ không làm cho các sản phẩm đó có sẵn để bán cho đến ngày đó.


 1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong cột ngoài cùng bên phải của danh sách hàng lưu kho mà bạn muốn sửa đổi. Tìm trường Ngày bắt đầu bán.
 2. Nếu trường Ngày bắt đầu bán trống hoặc nếu ngày này xảy ra trong quá khứ, hãy tiếp tục đến phần có tựa đề Sản phẩm của bạn có phải là biến thể của một ASIN khác không.
 3. Nếu trường Ngày bắt đầu bán là trong tương lai, hãy xóa ngày đó và nhấp vào Lưu và kết thúc.

Sản phẩm của bạn có phải là biến thể của một ASIN khác không?

Bạn có thể tạo các biến thể trên ASIN gốc. Ví dụ: áo phông có thể có các kích cỡ và màu sắc khác nhau. Áo phông là ASIN gốc, và thông tin đăng tải cho các kích cỡ và màu sắc khác nhau là các biến thể sản phẩm, còn gọi là sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN). Nếu mối quan hệ ASIN gốc-phụ là không chính xác thì việc đó có thể gây ra lỗi “không có thông tin đăng tải”.

Để biết thêm thông tin về mối quan hệ ASIN gốc-phụ, hãy xem Tạo quan hệ biến thể gốc-phụ.


 1. Trong Xem tất cả hàng tồn kho của tôi, hãy nhấp vào ASIN/ISBN cho sản phẩm đó.
 2. Nếu không có tùy chọn màu sắc và/hoặc kích thước, hãy tiếp tục đến phần có tựa đề “Cài đặt tài khoản của bạn có cập nhật không”.
 3. Nếu có tùy chọn màu sắc và/hoặc kích thước, thông tin đăng tải của bạn là biến thể của một ASIN khác. Chọn màu sắc và/hoặc kích thước của sản phẩm mà bạn đang cung cấp. Cuộn xuống trang và chọn rồi sao chép (Ctrl+C) ASIN cho thông tin đăng tải này.
 4. Trong phần Xem tất cả hàng tồn kho của tôi, hãy dán ASIN mà bạn đã sao chép vào hộp Tìm kiếm và nhấp vào Tìm kiếm.
 5. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Tất cả hàng lưu kho. Trong cột Trạng thái, hãy tìm Sản phẩm gốc của biến thể.
 6. Nếu Sản phẩm gốc của biến thể xuất hiện trong cột Trạng thái, hãy tiếp tục đến phần có tiêu đề “Cài đặt tài khoản của bạn có cập nhật không”.
 7. Nếu Sản phẩm gốc của biến thể không xuất hiện trong cột Trạng thái, hãy nhấp vào nút Thêm một sản phẩm, dán ASIN mà bạn đã sao chép vào hộp tìm kiếm Tìm trên Amazon và nhấp vào Tìm kiếm. Nhấp vào Bán sản phẩm của bạn để tạo một thông tin đăng tải mới có mối quan hệ gốc-phụ chính xác.

Cài đặt tài khoản của bạn có cập nhật không?

Nếu mỗi mục hàng trong kho của bạn đang hiển thị lỗi “không có thông tin đăng tải”, thì có thể có sự cố với tài khoản của bạn. Kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn và đảm bảo rằng:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates