Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Ngừng bán sản phẩm

Nếu bạn không còn bán sản phẩm, bạn có thể để sản phẩm ở trạng thái không hoạt động bằng cách đóng thông tin đăng tải hoặc xóa vĩnh viễn thông tin đăng tải khỏi tài khoản Seller Central của bạn.

Đóng thông tin đăng tải

Từ trang Quản lý hàng lưu kho, định vị thông tin đăng tải sản phẩm của bạn, nhấp vào Chỉnh sửa trình đơn thả xuống ở bên phải, sau đó chọn Đóng thông tin đăng tải. Thao tác này sẽ thay đổi trạng thái của thông tin đăng tải thành Không hoạt động.

Bạn có thể đóng nhiều thông tin đăng tải cùng một lúc bằng cách đánh dấu ô ở bên trái của mỗi thông tin đăng tải sản phẩm. Sau đó chọn Đóng thông tin đăng tải từ trình đơn thả xuống Hành động ở đầu trang.

Khi bạn đóng thông tin đăng tải, sản phẩm của bạn sẽ không còn có sẵn để bán trên Amazon, nhưng bạn sẽ giữ lại lịch sử bán hàng của mình. Bạn có thể đăng tải lại sản phẩm bất cứ lúc nào.

Xóa sản phẩm và thông tin đăng tải

Từ trang Quản lý hàng lưu kho, định vị thông tin đăng tải sản phẩm của bạn, nhấp vào Chỉnh sửa trình đơn thả xuống ở bên phải, sau đó chọn Xóa sản phẩm và thông tin đăng tải.

Bạn có thể xóa nhiều thông tin đăng tải cùng một lúc bằng cách chọn ô ở bên trái của mỗi thông tin đăng tải sản phẩm. Sau đó, chọn Xóa sản phẩm và thông tin đăng tải từ trình đơn thả xuống Hành động ở đầu trang.

Important: Xóa thông tin đăng tải vĩnh viễn. Nếu bạn muốn cung cấp thông tin đăng tải lại, bạn phải đợi 24 giờ trước khi có thể thêm thông tin đăng tải đó.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates