Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng tải sản phẩm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Sau khi bạn tạo thông tin đăng tải mới cho một sản phẩm, bạn chỉ định sản phẩm là hàng lưu kho FBA bằng cách thay đổi giá trị Thực hiện bởi từ Người bán thành Amazon.

Khi bạn đóng hoặc xóa một thông tin đăng tải FBA, bất kỳ hàng lưu kho nào bạn có trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon sẽ không bị hoàn lại hoặc xử lý cho đến khi bạn gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin về việc đóng hoặc xóa thông tin đăng tải, vui lòng xem “Đóng thông tin đăng tải” và “Xóa thông tin đăng tải” sau trong chủ đề này. Để biết thêm thông tin về yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, xem Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Tip: Bạn có thể xem thông tin đăng tải hàng lưu kho FBA của mình trên trang Quản lý hàng lưu kho bằng cách nhấp vào Amazon trong phần Hoàn thiện bởi của thanh Bộ lọc.

Bạn có thể thêm sản phẩm vào từng hàng lưu kho hoặc tải lên danh sách sản phẩm để tạo nhiều thông tin đăng tải cùng một lúc. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong những mục sau:

Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các yêu cầu về đăng tải thông tin sản phẩm FBA khi điền vào trang thông tin chi tiết cho ưu đãi của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu thông tin đăng tải sản phẩm FBA.

Thay đổi thông tin đăng tải sản phẩm thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Để thay đổi thông tin đăng tải sản phẩm thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon:


  1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chọn các mục hàng mà bạn muốn đổi thành FBA.
  2. Trên danh sách thả xuống Thao tác trên các mục đã chọn nhấp vào Chuyển sang Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
    Tip: Để thay đổi thông tin đăng tải sản phẩm cho FBA thành thông tin đăng tải sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng, hãy chọn Đổi thành Thực hiện bởi người bán.
  3. Trên trang Chuyển đổi sang Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon , nhấp vào Chuyển đổi để đến trang Hàng lưu kho do Amazon thực hiện hoặc nhấp vào Chuyển đổi và Gửi hàng lưu kho để bắt đầu tạo kế hoạch vận chuyển hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo kế hoạch vận chuyển hàng FBA .
Important: Nếu bạn muốn tự hoàn thiện đơn hàng cho các mục hàng này, cũng như cung cấp các mục hàng này dưới dạng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bạn phải tạo hai thông tin đăng tải, một cho mỗi kiểu hoàn thiện đơn hàng.

Đăng tải thông tin sản phẩm riêng cho hoàn thiện đơn hàng đa kênh

Bạn có thể đăng tải thông tin hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng đa kênh mà không cần các sản phẩm đó xuất hiện để bán trên Amazon bằng cách nhập ngày Bắt đầu bán hàng trong tương lai xa khi bạn tạo thông tin đăng tải sản phẩm của mình.

Important: Nếu bạn có Tài khoản bán hàng cá nhân, bạn phải đăng tải thông tin sản phẩm của để bán trên Amazon, ngoài việc hoàn thiện đơn hàng từ các kênh khác. Nếu bạn muốn sử dụng riêng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh và không đăng tải thông tin sản phẩm của mình để bán trên Amazon, bạn phải đăng ký tài khoản Người bán chuyên nghiệp.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Hoàn thiện đơn hàng đa kênh, hãy xem Hoàn thiện đơn hàng đa kênh.

Đóng thông tin đăng tải

Khi bạn đóng thông tin đăng tải, trạng thái sẽ chuyển từ Đang hoạt động thành Không hoạt động và làm cho sản phẩm của bạn không có sẵn để bán trên Amazon. Hàng lưu kho của bạn về sản phẩm đó sẽ vẫn ở trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Bạn có thể đăng tải lại thông tin sản phẩm của mình, gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho hoặc hoàn thiện đơn hàng thông qua các kênh khác với Hoàn thiện đơn hàng đa kênh.


  1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chọn thông tin đăng tải bạn muốn đóng.
  2. Trên danh sách thả xuống Thao tác trên các mục đã chọn, nhấp vào Đóng thông tin đăng tải.

Xóa thông tin đăng tải

Khi bạn xóa thông tin đăng tải, bất kỳ ưu đãi nào được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon vẫn nằm trong danh sách hàng lưu kho của bạn, nhưng không có sẵn để mua trên Amazon hoặc để hoàn thiện đơn hàng đa kênh. Hàng lưu kho tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon sẽ vẫn ở nguyên đó cho đến khi bạn gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin, hãy xem Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).


  1. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chọn thông tin đăng tải bạn muốn đóng.
  2. Trên danh sách thả xuống Thao tác trên các mục đã chọn, nhấp vào Đóng sản phẩm và thông tin đăng tải.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates