Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các chính sách của chương trình

Các sản phẩm bạn cung cấp để bán trên Amazon phải tuân thủ thỏa thuận của người bán của bạn, bao gồm tất cả các chính sách hiện hành của Amazon và tất cả các luật và quy định hiện hành. Trước khi đăng tải sản phẩm, hãy đảm bảo bạn đã hiểu tất cả trách nhiệm của mình với tư cách là người bán.

Chính sách chung

Tài sản trí tuệ

Yêu cầu về sản phẩm và thông tin đăng tải

Vận chuyển

Thuế

Chương trình tùy chọn

Nếu bạn tham gia vào bất kỳ chương trình tùy chọn nào, các điều khoản của chương trình tùy chọn đó sẽ được áp dụng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates