Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý hàng lưu kho của bạn theo từng mục hàng

Trang Quản lý hàng lưu kho cung cấp cho bạn các công cụ để tìm kiếm, xem và cập nhật thông tin đăng tải của sản phẩm và hàng lưu kho của bạn.

Nhấp vào đây để chuyển đến Quản lý hàng lưu kho.

Để biết thêm thông tin, hãy xem video về Quản lý hàng lưu kho dưới đây.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates