Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bạn có thể sử dụng các công cụ trên trang Quản lý hàng lưu kho để thực hiện các tác vụ quản lý hàng lưu kho thông thường, bao gồm các tác vụ FBA cụ thể như tạo kế hoạch vận chuyển hàng hoặc gửi hàng hoàn thiện đơn hàng đa kênh. Bạn cũng có thể đặt bộ lọc và tùy chọn để tạo chế độ hiển thị tùy chỉnh cho Hàng lưu kho FBA của mình.

Trên trang Quản lý hàng lưu kho, bạn có thể:

Để biết thêm thông tin, xem Cập nhật thông tin đăng tải của bạn trên trang Quản lý hàng lưu kho.

Note: Thông tin đăng tải đã xóa không hiển thị trên trang này. Nếu bạn cho rằng bạn có hàng lưu kho FBA liên quan đến một thông tin đăng tải đã bị xóa, hãy xem lại trang Tổng quan về hàng tồn kho bị kẹt lại. Tại đây, bạn cũng có thể xác định hàng lưu kho FBA sẵn có liên quan đến thông tin đăng tải sản phẩm được hoàn thiện bởi người bán.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates