Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thêm, xem và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Important: Bất cứ khi nào bạn thêm hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của mình, chúng tôi sẽ áp dụng thời gian bảo mật là ba ngày. Không thể bắt đầu chuyển khoản cho đến khi thời gian bảo mật hết hạn, bao gồm cả các giao dịch từ bất kỳ chu kỳ thanh toán nào đóng trong thời gian bảo mật. Bạn không nên cập nhật tài khoản ngân hàng trong vòng ba ngày kể từ khi giải ngân theo lịch trình thường xuyên tiếp theo để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào khi thanh toán. Chỉ chủ sở hữu tài khoản chính mới có thể sửa đổi các thông tin thanh toán.

Thêm thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

 1. Đi tới Cài đặt và nhấp vào Thông tin tài khoản.
 2. Trên trang Thông tin tài khoản người bán, bên dưới Thông tin thanh toán, nhấp vào Phương thức nhận tiền.
 3. Nhấp vào Thêm phương thức nhận tiền mới.
 4. Chọn thị trường thích hợp.
 5. Sử dụng danh sách thả xuống để chọn Quốc gia đặt ngân hàng của bạn.
 6. Nhập thông tin được yêu cầu trong phần Nơi bạn sẽ được thanh toán.
 7. Nếu bạn đã chọn một quốc gia có đơn vị tiền tệ khác với thị trường bạn đang bán, hãy truy cập Thỏa thuận thanh toán quy đổi tiền tệ, nhấp vào Thỏa thuận và đọc thỏa thuận.
 8. Chọn ô Thỏa thuận thanh toán quy đổi tiền tệ để chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận.
 9. Nhấp vào Gửi.
  Note: Để chỉnh sửa tài khoản ngân hàng của bạn cho một cửa hàng, hãy nhấp vào Thay thế phương thức nhận tiền. Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng khác, hãy nhấp vào Quản lý phương thức nhận tiền.

Nếu bạn muốn thêm phương thức nhận tiền bổ sung vào tài khoản của mình, hãy truy cập Thêm nhiều tài khoản ngân hàng.

Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng hiện có

 1. Đi tới Cài đặt và nhấp vào Thông tin tài khoản.
 2. Trên trang Thông tin tài khoản người bán, bên dưới Thông tin thanh toán, nhấp vào Phương thức nhận tiền.
 3. Nhấp vào Thay thế phương thức nhận tiền. Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng khác, hãy nhấp vào Quản lý phương thức nhận tiền.
  Note: Để xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng của bạn đã được cập nhật, hãy xem trang Phương thức nhận tiền trong Seller Central. Thông tin có thể mất đến hai ngày làm việc để được cập nhật.

Xem thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Để xem thông tin tài khoản của bạn, hãy đi tới Cài đặt của Seller Central, sau đó chọn Thông tin tài khoản từ menu thả xuống.

Trên trang Thông tin tài khoản người bán, ngoài hồ sơ người bán của bạn và các thông tin khác, bạn cũng có thể truy cập thông tin thanh toán (Phương thức nhận tiền, Phương thức tính phí, cài đặt thanh toán cho đơn hàng đã lập hóa đơn).

Hãy xem video trên phần Thông tin tài khoản để biết thêm thông tin.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates