Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách hoàn phí giới thiệu

Kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2021, các yêu cầu và giới hạn dưới đây sẽ được áp dụng cho việc hoàn phí giới thiệu. Chính sách này không áp dụng cho các khoản hoàn trả phí khác.

Mô tả về các hạng mục phí giới thiệu có trong phần hướng dẫn về danh mục phí. Amazon bảo lưu quyền xác định tính hợp lệ của tranh chấp phí giới thiệu, bao gồm cả các sản phẩm không được mô tả rõ ràng trong hướng dẫn. Mọi khoản hoàn trả sẽ dựa trên tỷ lệ phí giới thiệu có hiệu lực tại ngày tranh chấp giao dịch.

Trước khi bạn gửi yêu cầu của mình

  • Xác định số tiền phí giới thiệu mà bạn đã bị thu đối với các giao dịch cụ thể bằng cách sử dụng báo cáo Giao dịch. Báo cáo này cho phép bạn tải xuống các giao dịch với số lượng lớn. Bạn cũng có thể nhấp vào số tiền bên dưới cột Tổng cho một giao dịch cụ thể.
  • Kiểm tra Bán hàng trên Amazon Fee Schedule để xác định xem số tiền bạn bị thu có phù hợp với danh mục sản phẩm của bạn hay không.
  • Sử dụng hướng dẫn về danh mục phí nếu bạn không chắc chắn về danh mục sản phẩm của mình. Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm của mình trong các hướng dẫn này, hãy xác định danh mục bạn cho là sản phẩm của bạn thuộc về và kiểm tra Bán hàng trên Amazon Fee Schedule để biết mức phí của danh mục đó.

Gửi yêu cầu hoàn trả của bạn

Nếu bạn đã xem lại số tiền phí giới thiệu trong Báo cáo giao dịch và cho rằng số tiền này không chính xác, hãy liên hệ với Hỗ trợ đối tác bán hàng và mở một yêu cầu điều tra.

Để đủ điều kiện được hoàn trả, bạn phải cung cấp các tài liệu sau đây:

  • Ngày giao dịch hoặc các giao dịch
  • Giao dịch hoặc các giao dịch mà bạn cho rằng đã bị thu phí giới thiệu không chính xác và số tiền phí giới thiệu bạn đã bị thu
  • Số tiền phí giới thiệu mà bạn cho là chính xác đối với mỗi giao dịch và lý do của bạn
  • Hướng dẫn về danh mục cho thấy sản phẩm của bạn thuộc một danh mục khác. Nếu hướng dẫn về danh mục không đề cập cụ thể đến sản phẩm của bạn, hãy ghi danh mục mà bạn cho là sản phẩm của bạn nên thuộc về và lý do của bạn về cách phân loại đó. Tranh chấp trái với hướng dẫn có hiệu lực tại thời điểm giao dịch phí bị từ chối.
Important: Hãy nộp đơn yêu cầu hoàn trả chỉ khi bạn có thể cung cấp tài liệu này. Nhiều khiếu nại không hợp lệ, trong đó kết quả điều tra xác nhận phí giới thiệu đã được tính chính xác, có thể khiến các khiếu nại khác bị từ chối.

Giới hạn

Đối với mỗi khoản phí bị tính, bạn chỉ có thể nộp một yêu cầu khiếu nại. Những yêu cầu khiếu nại khác cho cùng một khoản phí sẽ bị từ chối.

Chúng tôi có thể yêu cầu thêm tài liệu để xử lý khiếu nại của bạn. Các khiếu nại không có đủ tài liệu chứng minh có thể bị từ chối và ở trạng thái đóng.

Sau khi điều tra xong, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả hay không.

Nếu bạn không đồng ý với kết quả điều tra, bạn có thể kháng cáo bằng cách yêu cầu trong chính trường hợp đang điều tra để thực hiện thêm một đánh giá độc lập khác. Nếu trường hợp đã được giải quyết, hãy mở lại trường hợp để yêu cầu kháng cáo. Quyết định kháng cáo của Amazon là quyết định cuối cùng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates