Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí hoàn thiện đơn hàng FBA

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) là khoản phí tính trên mỗi đơn vị để hoàn thiện mục hàng cho khách hàng mua hàng trên cửa hàng Amazon. Phí thay đổi tùy thuộc vào danh mục, kích thước và trọng lượng của mục hàng. Đôi khi được gọi là phí “lấy hàng và đóng gói”.

Các chi tiết cụ thể của chương trình: Các chi tiết, tính toán hoặc mức phí cho khoản phí này có thể thay đổi đối với các sản phẩm đã đăng ký chương trình FBA Nhỏ và nhẹ hoặc Hoàn thiện đơn hàng đa kênh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các bài viết trợ giúp sau:

FBA Nhỏ và nhẹ

Phí hoàn thiện FBA của hàng hoàn thiện đơn hàng đa kênh

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn hàng của người mua được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Trên mỗi đơn vị đã thực hiện. Mức phí dựa trên loại sản phẩm, hạng kích cỡ và trọng lượng vận chuyển.

Các giá trị được dùng để tính phí

Hạng kích thước sản phẩm Hạng kích thước sản phẩm là các danh mục đo lường dựa trên trọng lượng đơn vị, kích thước sản phẩm và trọng lượng theo kích thước của mục hàng đã đóng gói. Tìm hiểu cách xác định hạng kích thước sản phẩm hoặc sử dụng Báo cáo phí lưu trữ hàng tháng để xem thông tin hạng kích thước cho các sản phẩm mà trước đó bạn đã gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng.
Trọng lượng vận chuyển Trọng lượng vận chuyển là trọng lượng mục hàng được làm tròn dùng để tính phí. Trọng lượng vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng theo kích thước của mục hàng. Tìm hiểu cách xác định trọng lượng vận chuyển của sản phẩm.
Trọng lượng theo kích thước Trong một số trường hợp, trọng lượng theo kích thước được sử dụng thay vì trọng lượng đơn vị để xác định trọng lượng vận chuyển. Tìm hiểu cách tính trọng lượng theo kích thước.
Danh mục phí Danh mục phí xác định mức phí áp dụng cho một sản phẩm cụ thể đối với một số loại phí nhất định.

Để biết thêm thông tin, hãy vào Trọng lượng đơn vịKhối lượng và kích thước sản phẩm.

Mức phí của bạn

Để xác định mức phí nào áp dụng cho sản phẩm của bạn, hãy thực hiện theo cách sau:

  1. Để xác định xem sản phẩm có được xem là hàng may mặc hay không, hãy vào hướng dẫn về danh mục phí cho sản phẩm.
  2. Để xác định xem sản phẩm có cần phải được bán thông qua chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm hay không, hãy sử dụng công cụ Tra cứu ASIN trên trang chương trình đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hướng dẫn xác định hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm).
  3. Xác định hạng kích thước sản phẩm và tính trọng lượng vận chuyển, sau đó sử dụng các bảng dưới đây để xác định sẽ áp dụng mức phí nào.

Note: Áp dụng phụ phí cho các mục hàng được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon có chứa pin lithium và TV có màn hình từ 42 inch trở lên cần được xử lý đặc biệt.

Phụ phí nhiên liệu và lạm phát

Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, phụ phí nhiên liệu và lạm phát 5% sẽ được áp dụng cho phí hoàn thiện đơn hàng FBA. Phụ phí này có thể thay đổi.

Các hạng sản phẩm kích thước tiêu chuẩn
Loại sản phẩm Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng cho mỗi đơn vị Phụ phí Phí hoàn thiện đơn hàng (bao gồm phụ phí)1
Hầu hết các sản phẩm (hàng hóa không nguy hiểm, không phải hàng may mặc) Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $2,92 $0,15 $3,07
6+ đến 12 oz $3,07 $0,15 $3,22
12+ đến 16 oz $3,59 $0,18 $3,77
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $3,54 $0,18 $3,72
6+ đến 12 oz $3,77 $0,19 $3,96
12+ đến 16 oz $4,52 $0,23 $4,75
1+ đến 2 lb $5,14 $0,26 $5,40
2+ đến 3 lb $5,79 $0.29 $6,08
3+ lb đến 20 lb $6,13 + $0,30/lb trên 3 lb đầu tiên $0,31 + $0,02/lb trên 3 lb đầu tiên $6,44 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
May mặc Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $3,27 $0,16 $3,43
6+ đến 12 oz $3,43 $0,17 $3,60
12+ đến 16 oz $3,95 $0,20 $4,15
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $4,22 $0,21 $4,43
6+ đến 12 oz $4,40 $0,22 $4,62
12+ đến 16 oz $5,07 $0,25 $5,32
1+ đến 2 lb $5,81 $0.29 $6,10
2+ đến 3 lb $6,50 $0,33 $6,83
3+ lb đến 20 lb $6,68 + $0,30/lb trên 3 lb đầu tiên $0,33 + $0,02/lb trên 3 lb đầu tiên $7,01 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
Hàng hóa nguy hiểm Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $3,85 $0,19 $4,04
6+ đến 12 oz $4,08 $0,20 $4,28
12+ đến 16 oz $4,16 $0,21 $4,37
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $4,29 $0,21 $4,50
6+ đến 12 oz $4,52 $0,23 $4,75
12+ đến 16 oz $5,09 $0,25 $5,34
1+ đến 2 lb $5,71 $0.29 $6,00
2+ đến 3 lb $6,23 $0,31 $6,54
3+ lb đến 20 lb $6,57 + $0,30/lb trên 3 lb đầu tiên $0,33 + $0,02/lb trên 3 lb đầu tiên $6,90 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên

Các hạng sản phẩm quá khổ2
Loại sản phẩm Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng cho mỗi đơn vị Phụ phí Phí hoàn thiện đơn hàng (bao gồm phụ phí)1
Hàng hóa không nguy hiểm (cả hàng may mặc và không may mặc) Quá khổ cỡ nhỏ 70 lb trở xuống $8,94 + $0,38/lb trên 1 lb đầu tiên $0,45 + $0,02/lb trên 1 lb đầu tiên $9,39 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ trung 150 lb trở xuống $12,73 + $0,44/lb trên 1 lb đầu tiên $0,64 + $0,02/lb trên 1 lb đầu tiên $13,37 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ lớn 150 lb trở xuống $82,58 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên $4,13 + $0,04/lb trên 90 lb đầu tiên $86,71 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Quá khổ đặc biệt Trên 150 lb $150,94 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên $7,55 + $0,04/lb trên 90 lb đầu tiên $158,49 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Hàng hóa nguy hiểm (cả hàng may mặc và không may mặc) Quá khổ cỡ nhỏ 70 lb trở xuống $9.66 + $0.38/lb trên 1 lb đầu tiên $0,48 + $0,02/lb trên 1 lb đầu tiên $10,14 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ trung 150 lb trở xuống $13,56 + $0,44/lb trên 1 lb đầu tiên $0,68 + $0,02/lb trên 1 lb đầu tiên $14,24 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ lớn 150 lb trở xuống $93,94 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên $4,70 + $0,04/lb trên 90 lb đầu tiên $98,64 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Quá khổ đặc biệt Trên 150 lb $170,74 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên $8,54 + $0,04/lb trên 90 lb đầu tiên $179,28 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
1 Mức phí được làm tròn để tham khảo dễ dàng hơn. Để tính phí bao gồm cả phụ phí, hãy cộng phụ phí 5% vào phí trong cột Phí hoàn thiện đơn hàng cho mỗi đơn vị. Đi tới Máy tính doanh thu để xem các mức phí bao gồm phụ phí.

2 Đối với các hạng kích thước quá khổ, hãy xem các hạng kích thước sản phẩm để biết các định nghĩa chi tiết.

Ví dụ về kích thước sản phẩm

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn (từ 6 oz trở xuống)


Ốp thiết bị di động

Kích thước: 13,8 x 9 x 0,7 inch

Trọng lượng đơn vị: 2,88 oz

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 3 oz

Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) Kích thước nhỏ tiêu chuẩn với trọng lượng vận chuyển dưới 6 oz: $3,07 (bao gồm phụ phí)
Kích thước tiêu chuẩn lớn (hàng may mặc, +12 oz đến 16 oz)

Áo thun

Kích thước: 14 x 10 x 0,76 inch

Trọng lượng kích thước: 12,24 oz

Trọng lượng đơn vị: 12,32 oz

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 13 oz

Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) Hàng may mặc kích thước tiêu chuẩn lớn với trọng lượng vận chuyển lớn hơn 12 oz và nhỏ hơn 16 oz: $5,32 (bao gồm phụ phí)
Kích thước tiêu chuẩn lớn (trên 3 lb)


Sắt

Kích thước: 12,6 x 6,6 x 5,5 inch

Trọng lượng kích thước: 3,3 lb

Trọng lượng đơn vị: 3,35 lb

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 4 lb

Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) Kích thước lớn tiêu chuẩn với trọng lượng vận chuyển lớn hơn 3 lb: $6,75 (bao gồm phụ phí)
Quá khổ cỡ nhỏ


Cũi trẻ em

Kích thước: 24 x 7,5 x 6 inch

Trọng lượng kích thước: 7,8 lb

Trọng lượng đơn vị: 7,90 lb

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 8 lb

Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) Quá khổ cỡ nhỏ: $12,18 (bao gồm phụ phí)
Quá khổ cỡ lớn

Màn hình

Kích thước: 54 x 35 x 3,5 inch (Chiều dài của sản phẩm này cộng với chu vi là 131, xếp vào hạng quá khổ cỡ lớn).

Trọng lượng kích thước: 47,6 lb

Trọng lượng đơn vị: 41 lb

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 48 lb (Trọng lượng này được tính dựa trên trọng lượng theo kích thước của sản phẩm là 47,6 lb và lớn hơn trọng lượng đơn vị).

Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) Quá khổ cỡ lớn: $86,71 (bao gồm phụ phí)
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates