Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều khoản và điều kiện của chương trình Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu của Amazon

Các Điều khoản và điều kiện của chương trình Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu (“Điều khoản và điều kiện”) áp dụng cho việc bạn tham gia chương trình Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu (“BRB”) của Amazon ,được mô tả đầy đủ hơn trên trang BRB. Các Điều khoản và điều kiện này bổ sung cho Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon (“Thỏa thuận”). Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng và không được định nghĩa trong các Điều khoản và điều kiện này có ý nghĩa như được quy định trong thỏa thuận.

1. Mô tả các lợi ích của Chương trình BRB

Chương trình BRB cung cấp một phần thưởng sẽ được áp dụng cho phí giới thiệu trong tương lai (“Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu”) đối với các giao dịch mua đủ điều kiện do lưu lượng truy cập đủ điều kiện được chuyển từ các quảng cáo không thuộc Amazon đến cửa hàng của Amazon. Số tiền thưởng giới thiệu thương hiệu hiện có trên Bảng phí chi tiết BRB và có thể thay đổi theo quyết định của Amazon. Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu không được vượt quá tổng số tiền phí giới thiệu của bạn trên một giao dịch nhất định. Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu sẽ được Amazon tính toán và ghi có hàng tháng vào tài khoản Seller Central của bạn 2 tháng sau khi nhận được tiền để điều chỉnh cho phù hợp với việc hủy đặt hàng và hàng khách trả lại. Chỉ có thể sử dụng Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu để bù vào phí giới thiệu trong tương lai.

2. Lưu lượng truy cập đủ điều kiện

Chỉ có thể kiếm được Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu trên “Lưu lượng truy cập đủ điều kiện”, được định nghĩa là lưu lượng truy cập từ một quảng cáo không thuộc Amazon mà bạn chạy gắn với một “thẻ” được tạo bằng công cụ Amazon Attribution và được chuyển đến trang thông tin chi tiết của một sản phẩm mà bạn là chủ sở hữu thương hiệu trong Đăng ký thương hiệu hoặc đến một trang Cửa hàng mà bạn là chủ sở hữu thương hiệu trong Đăng ký thương hiệu. Bạn phải đăng ký và sử dụng công cụ Amazon Attribution để nhận Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu. Amazon không cấp Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu cho bất kỳ lưu lượng truy cập nào được chuyển đến Amazon không phải là Lưu lượng truy cập đủ điều kiện. Amazon sẽ xác định những gì cấu thành Lưu lượng truy cập đủ điều kiện theo quyết định riêng của mình.

3. Giao dịch mua đủ điều kiện

Chỉ có thể kiếm được Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu trên “Giao dịch mua đủ điều kiện”, được định nghĩa là khách hàng mua một sản phẩm mà bạn là chủ sở hữu thương hiệu trong Đăng ký thương hiệu được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày khách hàng đó tiếp cận Amazon thông qua Lưu lượng truy cập đủ điều kiện. Bất kỳ giao dịch mua hàng đủ điều kiện nào bị khách hàng hủy hoặc trả lại sẽ không còn cấu thành Giao dịch mua đủ điều kiện và bạn sẽ không nhận được Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu cho giao dịch mua đó. Amazon sẽ xác định những gì cấu thành một Giao dịch mua đủ điều kiện theo quyết định riêng của mình.

4. Hạn chế của chương trình

4.1 Bạn chỉ có thể kiếm tiền thưởng giới thiệu thương hiệu trên các Giao dịch mua đủ điều kiện được thực hiện sau khi bạn đăng ký tham gia chương trình BRB.

4.2 Bạn có thể tham gia BRB hoặc Cộng sự của Amazon (chương trình tiếp thị liên kết của Amazon) đồng thời để nhận được một thẻ nhất định được tạo trong công cụ Amazon Attribution. Nếu chúng tôi phát hiện rằng bạn đang cố gắng xác nhận cả Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu và hoa hồng theo chương trình Cộng sự của Amazon cho cùng một Lưu lượng truy cập đủ điều kiện, chúng tôi có thể thực hiện hành động bao gồm không cung cấp Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu cho giao dịch đó, loại bạn khỏi chương trình BRB hoặc Chương trình tiếp thị liên kết Amazon hoặc, trong các trường hợp nghiêm trọng hoặc lặp lại, sẽ chấm dứt tài khoản bán hàng hoặc tài khoản tiếp Amazon của bạn.

4.3 Bạn không được cố gắng hướng Lưu lượng truy cập đủ điều kiện đến Amazon từ các trang web hoặc quảng cáo có thể làm mờ thương hiệu hoặc danh tiếng của Amazon như các trang web hoặc quảng cáo được liệt kê trong 1(a) – 1(f) Yêu cầu tham gia Chương trình tiếp thị liên kết Amazon.

4.4 Bạn không được làm phát sinh hoặc tạo Giao dịch mua đủ điều kiện thông qua bất kỳ phương tiện hoặc cơ chế nào vi phạm Thỏa thuận.

4.5 Chúng tôi có thể trừ hoặc khấu trừ bất kỳ khoản thuế bắt buộc nào từ Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu của bạn. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin thuế. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin thuế nhưng bạn không cung cấp thông tin đó, chúng tôi có thể giữ lại Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu của bạn cho đến khi bạn cung cấp. Nếu bạn tham gia chương trình BRB và không cư trú tại Hoa Kỳ, bạn đồng ý rằng trừ khi bạn thông báo rõ cho chúng tôi trong thông tin thuế đã cung cấp, bạn sẽ thực hiện tất cả các dịch vụ theo Thỏa thuận ở bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn không tuân thủ quy định này, bạn có thể bị chấm dứt tư cách tham gia chương trình BRB.

4.6 Bạn phải tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này và Thỏa thuận của bạn để nhận Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này hoặc Thỏa thuận của bạn, thì chúng tôi có thể vĩnh viễn (trong phạm vi được luật hiện hành cho phép) ngừng thanh toán (và bạn đồng ý bạn sẽ không đủ điều kiện nhận) bất kỳ Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu nào khác phải trả cho bạn theo các Điều khoản và điều kiện này, cho dù có liên quan trực tiếp đến vi phạm đó hay không.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates