Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách hoàn trả hàng lưu kho FBA: Yêu cầu bồi thường hoạt động của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)

Trang này áp dụng cho các mục hàng đủ điều kiện bị thất lạc hoặc hư hỏng bởi trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc một cơ sở vận hành thay mặt cho Amazon, sau khi chúng tôi nhận được chúng từ bạn. Tường trình những mục hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng này trong báo cáo Điều chỉnh hàng lưu khocủa bạn.

Quy trình gửi yêu cầu bồi thường tùy theo nơi mà mục hàng của bạn bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình hoàn thiện đơn hàng:

Khung thời gian yêu cầu bồi thường

Bạn phải gửi yêu cầu bồi thường của mình không quá 18 tháng kể từ ngày tường trình mục hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng trong báo cáo Điều chỉnh hàng lưu kho của bạn. Các yêu cầu bồi thường được gửi ngoài khung thời gian này không đủ điều kiện để được hoàn trả.

Trước khi bạn gửi yêu cầu bồi thường

  • Hãy kiểm tra báo cáo Điều chỉnh hàng lưu kho của bạn để xác nhận ngày và mã điều chỉnh về việc mục hàng của bạn bị thất lạc hoặc hư hỏng.
  • Hãy kiểm tra Quản lý báo cáo hàng lưu kho FBA của bạn để xác nhận rằng không tìm thấy hoặc khôi phục được mục hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng trong hàng lưu kho ở điều kiện có thể bán được hoặc bị hư hỏng của bạn mà Amazon không có lỗi (ví dụ: mục hàng bị lỗi).
  • Hãy kiểm tra Báo cáo bồi hoàn của bạn để xem bạn đã được hoàn trả đối với mục hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng hay chưa. Tìm kiếm theo SKU mạng lưới hoàn thiện đơn hàng và ngày để lọc kết quả.

Gửi yêu cầu bồi thường của bạn

Sau khi xem xét và đối soát các báo cáo ở trên, nếu bạn vẫn cho rằng mục hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng đủ điều kiện được hoàn trả, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin như là ngày hoặc địa điểm (ví dụ: Mã nhận dạng trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon) về mục hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng của bạn.

Đối với các mục hàng bị hư hỏng, hãy nhập Mã mục hàng giao dịch vào công cụ sau để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và gửi yêu cầu bồi thường. Bạn có thể tìm thấy Mã mục hàng giao dịch trong báo cáo Điều chỉnh hàng lưu kho.

Đối với các mục hàng bị thất lạc, hãy nhập SKU mạng lưới hoàn thiện đơn hàng vào công cụ sau để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và gửi yêu cầu bồi thường. Bạn có thể tìm thấy SKU mạng lưới hoàn thiện đơn hàng trong báo cáo Điều chỉnh hàng lưu kho.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates