Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí quản lý trả hàng

Nếu bạn hoàn lại tiền cho khách hàng cho một đơn hàng mà bạn đã được thanh toán, Amazon sẽ hoàn lại cho bạn số tiền là phí giới thiệu bạn đã trả cho các mục hàng đó, trừ đi Phí quản lý trả hàng áp dụng.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi Người bán tạo hoàn tiền
Cấu trúc biểu phí Mỗi đơn vị được hoàn trả. Mức phí dựa trên tỷ lệ phần trăm của giao dịch được hoàn trả hoặc một mức phí cố định.

Giá trị được sử dụng để tính phí

Phí giới thiệu Đối với tất cả các sản phẩm, Amazon sẽ khấu trừ tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu áp dụng được tính trên tổng giá bán.
Phí khóa sổ Phí khóa sổ áp dụng cho các mục hàng sách, âm nhạc, video hoặc DVD .
Các danh mục phí Các danh mục phí xác định mức phí nào áp dụng cho một sản phẩm cụ thể đối với một số loại phí nhất định.
Tỷ lệ phần trăm hoàn tiền Tỷ lệ phần trăm hoàn tiền cho khách hàng.

Bảng chi phí

Trước tiên, xác định xem loại sản phẩm có phải là sách, âm nhạc, video hoặc DVD không. Tiếp theo, xác định tỷ lệ phần trăm của chi phí sản phẩm đã được hoàn trả. Sử dụng thông tin này, tham khảo bảng chi phí dưới đây:

Loại sản phẩm Tỷ lệ phần trăm của chi phí sản phẩm được người bán hoàn trả Phí quản lý trả hàng
Các sản phẩm sách, âm nhạc, video và DVD 100% $0,00
Ít hơn 100% Amazon giữ lại phí khóa sổ không ấn định và ghi có cho bạn số tiền phí giới thiệu tương xứng ban đầu được tính cho đơn đặt hàng dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá sản phẩm mà bạn đã hoàn trả cho người mua.
Tất cả các loại sản phẩm khác 100% Ít hơn $5 hoặc 20% phí giới thiệu

Ví dụ về phí cho các mục hàng phi truyền thông

Ví dụ 1: Hoàn lại một mục hàng từ một đơn hàng

Giả sử bạn nhận được đơn hàng bao gồm hai mục hàng sau:

Mục hàng A (giá sản phẩm) $300,00
Mục hàng B (giá sản phẩm) $50,00
Vận chuyển mục hàng A $40,00
Vận chuyển mục hàng B $5,00
Gói quà tặng cho mục hàng A $5,00
Gói quà tặng cho mục hàng B $2,00
Thuế trên mục hàng A $25,00
Thuế trên mục hàng B $4,00
Tổng cộng $431,00

Sau đó bạn hoàn tiền cho mục hàng A, bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà tặng (điều này thường được thực hiện nếu khách hàng hủy bỏ mục hàng trước khi đơn hàng được vận chuyển). Giả sử phí giới thiệu cho các mục hàng trong danh mục này là 15%, chúng tôi tính Phí quản lý trả hàng như sau:

Phí quản lý trả hàng cho mục hàng A:

= Tỷ lệ phần trăm của phí liên quan đến đơn hàng ban đầu x [phí giới thiệu x (giá mục hàng A + phí vận chuyển + phí gói quà tặng)]

= 20% x [15% x ($300 + $40 + $5)]

= 20% x [15% x $345]

= 20% x [$51,75]

= $10,35

Phí quản lý trả hàng cho dòng mục hàng này không thể lớn hơn $5, vì vậy chúng tôi giới hạn khoản phí này tại mức $5. Các khoản phí khác liên quan đến mục hàng, như phí vận chuyển và phí gói quà tặng, được bao gồm trong phí quản lý trả hàng, nhưng thuế không được bao gồm. Amazon không giữ lại bất cứ phần nào thuộc mọi khoản thuế hoàn trả.

Ví dụ 2: Hoàn tiền cho nhiều mục hàng (khác nhau) từ một đơn hàng

Giả sử bạn nhận được cùng một đơn hàng bao gồm hai mục hàng như mô tả ở trên, nhưng lần này bạn hoàn tiền đầy đủ cho đơn hàng, bao gồm phí vận chuyển và gói quà tặng (điều này thường được thực hiện nếu khách hàng hủy đơn hàng trước khi vận chuyển). Phí quản lý trả hàng ban đầu sẽ được tính cho từng dòng mục hàng trong khoản hoàn tiền, như sau:

Phí quản lý trả hàng cho mục hàng A:

= Tỷ lệ phần trăm của phí liên quan đến đơn hàng ban đầu x [phí giới thiệu x (giá mục hàng A + phí vận chuyển + phí gói quà tặng)]

= 20% x [15% x ($300 + $40 + $5)]

= 20% x [15% x $345]

= 20% x [$51,75]

= $10,35

Phí quản lý trả hàng cho mục hàng B:

= Tỷ lệ phần trăm của phí liên quan đến đơn hàng ban đầu x [phí giới thiệu x (giá mục hàng B + phí vận chuyển + phí gói quà tặng)]

= 20% x [15% x ($50 + $5 + $2)]

= 20% x [15% x $57]

= 20% x [$8,55]

= $1,71

Phí quản lý trả hàng không được vượt quá $5, vì vậy lần đầu tiên được giới hạn ở $5. Khoản hoàn trả cho mục hàng thứ hai sẽ là $1,71, do thấp hơn $5. Các khoản phí khác liên quan đến mục hàng, như phí vận chuyển và phí gói quà tặng, được bao gồm trong phí quản lý trả hàng, nhưng thuế không được bao gồm. Amazon không giữ lại bất cứ phần nào thuộc mọi khoản thuế hoàn trả.

Ví dụ 3: Hoàn lại một mục hàng có số lượng nhiều từ một đơn hàng

Giả sử bạn nhận được đơn hàng bao gồm ba mục hàng sau:

Mục hàng A (số lượng: 2) $600,00
Mục hàng B $50,00
Vận chuyển mục hàng A $20,00
Vận chuyển mục hàng B $5,00
Gói quà tặng cho mục hàng A $5,00
Gói quà tặng cho mục hàng B $2,00
Thuế trên mục hàng A $25,00
Thuế trên mục hàng B $4,00
Tổng cộng $771,00

Sau đó bạn hoàn lại cả hai đơn vị của mục hàng A, không bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà tặng (điều này thường được thực hiện nếu khách hàng trả lại các mục hàng sau khi đơn hàng đã được vận chuyển). Bởi phí quản lý trả hàng được tính cho mỗi dòng mục hàng riêng rẽ thuộc một khoản hoàn lại, và mục hàng có nhiều đơn vị được tính là một dòng mục hàng, nên chúng tôi chỉ tính phí một lần cho cả hai đơn vị của mục hàng A. Giả sử thêm rằng phí giới thiệu cho các mục hàng trong danh mục này là 15%, phí quản lý trả hàng ban đầu (trước khi áp dụng giới hạn $5) được tính như sau:

Phí quản lý trả hàng cho cả hai đơn vị của mục hàng A:

= Tỷ lệ phần trăm của phí liên quan đến đơn hàng ban đầu x [phí giới thiệu x chi phí của cả hai đơn vị của mục hàng A]

= 20% x [15% x $600]

= 20% x [$90]

= $18,00

Vì phí quản lý trả hàng này lớn hơn $5 nên chúng tôi giới hạn nó ở mức $5. Không tính phí quản lý trả hàng cho các khoản hoàn tiền tiếp theo liên quan đến mục hàng này vì khoản giới hạn $5 đã được đáp ứng.

Các câu hỏi thường gặp

Phí trên mỗi đơn vị sản phẩm cho Loại phí tài khoản cá nhân có được ghi có đối với các mục hàng được hoàn trả không?

Không, Amazon cũng giữ lại phí trên mỗi đơn vị sản phẩm. Lưu ý rằng khoản phí này không áp dụng cho người bán đã đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.

Phí quản lý trả hàng tối đa cho các mục hàng phi truyền thông là bao nhiêu?

Nếu bạn hoàn trả một mục hàng trong một đơn đặt hàng, Amazon sẽ giữ lại không quá $5 làm phí quản lý trả hàng. Nếu bạn hoàn trả hai mục hàng khác nhau trong một đơn đặt hàng, Amazon sẽ giữ lại tối đa $5 cho mỗi mục hàng, với mức tối đa là $10 làm phí quản lý trả hàng. Vì công thức tính được áp dụng cho từng mục hàng trong dòng sản phẩm được hoàn trả nên khi bạn hoàn trả một mục hàng có số lượng lớn, Amazon sẽ giữ lại không quá $5 cho mục hàng đó làm phí quản lý trả hàng.

Còn hoàn trả hàng có dịch vụ tính thuế thì sao?

Để biết thông tin về phí dịch vụ tính thuế của chúng tôi, hãy xem Điều khoản về dịch vụ tính thuế.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates