Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các điều khoản về dịch vụ nhận thanh toán nhanh hơn cho các đơn đặt hàng đã lập hóa đơn

Các điều khoản sau đây bổ sung thỏa thuận của người bán và áp dụng cho khi bạn tham gia Dịch vụ nhận thanh toán nhanh hơn, dịch vụ này cung cấp tùy chọn đẩy nhanh việc chuyển Thu nhập bán hàng từ các đơn đặt hàng đã lập hóa đơn thành số dư khả dụng của bạn:

  • Chọn lựa: Thu nhập bán hàng từ các đơn đặt hàng đã lập hóa đơn thường được ghi có thành số dư khả dụng của bạn vào hoặc trước ngày thứ bảy sau ngày đến hạn của hóa đơn áp dụng. Theo cách chúng tôi chỉ định, bạn có thể chọn đẩy nhanh việc chuyển Thu nhập bán hàng từ các đơn đặt hàng đã lập hóa đơn (con số ròng của các khoản phí áp dụng) thành số dư khả dụng của bạn bằng cách kích hoạt Dịch vụ nhận thanh toán nhanh hơn. Sau khi kích hoạt, lựa chọn sử dụng Dịch vụ nhận thanh toán nhanh hơn của bạn sẽ áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng đã lập hóa đơn trong tương lai cho đến khi bạn hủy kích hoạt dịch vụ này.
  • Các loại phí: Khoản phí xử lý 1,5% sẽ được áp dụng cho tất cả các thu nhập bán hàng có liên quan để đẩy nhanh việc chuyển thu nhập bán hàng thành số dư khả dụng của bạn. Phí xử lý này sẽ là khoản phí bổ sung thêm cùng với mọi khoản phí khác phải trả cho Amazon hoặc Đại lý của Amazon theo thỏa thuận người bán của bạn và sẽ được thanh toán cho Amazon Services LLC.
  • Lịch chuyển tiền: Chúng tôi sẽ chuyển số dư khả dụng của bạn cho bạn, bao gồm mọi thu nhập bán hàng được chuyển trên cơ sở đẩy nhanh, theo lịch chuyển tiền được xác định trong thỏa thuận của người bán của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates