Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tiêu chuẩn chuỗi cung ứng

Ngoài việc tuân thủ các chính sách chương trình khác, Amazon hy vọng tất cả sản phẩm bán trên cửa hàng Amazon hoặc cung cấp cho Amazon phải được sản xuất hoặc chế tạo theo Các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng của Amazon . Các tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp Amazon, quy tắc này yêu cầu sản phẩm phải được sản xuất trong môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hòa nhập.

Chúng tôi sẽ không cho phép các sản phẩm trên cửa hàng Amazon được sản xuất:

  • Sử dụng lao động cưỡng bức, khế ước hoặc lao động trẻ em, bao gồm các sản phẩm:
  • Trong điều kiện làm việc nguy hiểm hoặc không an toàn, bao gồm cả trong những nhà máy được coi là không đủ điều kiện theo Hiệp định Bangladesh
  • Tại cơ sở nơi người lao động bị phân biệt đối xử hoặc lạm dụng (thể chất, lời nói hoặc tâm lý)

Amazon sẽ xem xét các cáo buộc hoặc báo cáo đáng tin cậy về những vấn đề trên.

Nếu Amazon có lý do nghi ngờ một số sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện những điều sau:

  • Trình bày các chính sách phù hợp với tiêu chuẩn chuỗi cung ứng của Amazon
  • Các quy trình và giao thức kiểm toán để đánh giá điều kiện làm việc của cơ sở hoặc tham gia một hiệp hội ngành đã được phê duyệt yêu cầu giám sát nhà máy
  • Thông tin nhà máy sản xuất hoặc chế tạo sản phẩm
  • Các cuộc kiểm tra không báo trước đối với nhà máy được đề cập, có thể bao gồm các cuộc phỏng vấn công nhân không có giám sát

Nếu bạn cung cấp sản phẩm vi phạm luật pháp hoặc bất kỳ chính sách nào của Amazon, bao gồm cả những sản phẩm được sản xuất vi phạm các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng của Amazon, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động khắc phục nếu thích hợp. Các hành động này bao gồm, nhưng không giới hạn ở trả lại hàng lưu kho với chi phí do bạn chịu, tạm ngừng hoặc chấm dứt đặc quyền bán ngay lập tức, tiêu hủy hàng lưu kho trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi mà không được hoàn tiền hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates