Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cài đặt hoàn thiện đơn hàng

Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho phép bạn xác định ngày làm việc, ngày giao hàng và thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng cho sản phẩm của bạn. Bạn sẽ cần phải xem lại và chỉnh sửa Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho cả sản phẩm Prime và không phải Prime. Các cài đặt xác định trên trang này sẽ ảnh hưởng đến Cam kết giao hàng hiển thị cho khách hàng cũng như ngày bạn dự kiến vận chuyển đơn hàng của mình.

Tính năng Cài đặt hoàn thiện đơn hàng có hai phần: Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung và Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.

Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung

Amazon sẽ sử dụng Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung để xác định cam kết giao hàng khi bạn tự đặt cấu hình cho các khu vực giao hàng (còn được gọi là khu vực vận chuyển) của mình. Cam kết giao hàng dựa trên năng lực giao hàng của hãng vận chuyển chỉ có trong Tự động hóa khu vực vận chuyển .

Note: Các cài đặt đã được đặt cấu hình trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung sẽ được áp dụng cho tất cả tùy chọn vận chuyển không kích hoạt chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển. Các tùy chọn này bao gồm tùy chọn vận chuyển Nhanh và Tiêu chuẩn. Sử dụng Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung để thiết lập thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng và ngày làm việc đối với sản phẩm của bạn ở bất cứ nơi nào bạn không kích hoạt chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.

Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển

Amazon sẽ sử dụng cài đặt của chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển để xác định cam kết giao hàng khi bạn đặt cấu hình các khu vực giao hàng (còn được gọi là khu vực vận chuyển) theo các tùy chọn dịch vụ vận chuyển của mình. Nếu đã kích hoạt Tự động hóa khu vực vận chuyển trên mẫu vận chuyển, bạn sẽ có thể tùy chỉnh cài đặt hoàn thiện đơn hàng theo ngày trong tuần và cho từng dịch vụ vận chuyển ưu tiên của bạn. Amazon sẽ sử dụng các cài đặt này để tính Ngày giao hàng dự kiến và Ngày giao hàng cam kết cho các sản phẩm đã kích hoạt chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.

Note: Các cài đặt này sẽ chỉ áp dụng cho Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp. Các cài đặt này sẽ không áp dụng cho dịch vụ vận chuyển Tiêu chuẩn. Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển sẽ chỉ hiển thị khi có ít nhất một mẫu vận chuyển của bạn đã kích hoạt chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.

Thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng, ngày làm việc và ngày giao hàng

Bạn có thể xem và chỉnh sửa ngày làm việc, thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng và ngày giao hàng trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng. Bạn có thể đặt cấu hình các thông tin này cho cả Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung và Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.

Ngày làm việc

Thứ Hai đến thứ Sáu được coi là ngày làm việc bắt buộc. Bạn có thể chọn thứ Bảy và Chủ Nhật làm ngày làm việc không bắt buộc. Sau khi chọn, những ngày này sẽ được xem xét để tính Ngày giao hàng dự kiến, nghĩa là bạn sẽ cần phải giao hàng vào thứ Bảy và Chủ Nhật . Đối với các ưu đãi Prime, hoạt động vào cuối tuần là bắt buộc và bạn có thể chọn thứ Bảy hoặc Chủ Nhật làm ngày hoạt động để thực hiện một tuần làm việc gồm sáu ngày. Bạn có thể chọn hoạt động vào cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

Để chọn các ngày cuối tuần làm ngày làm việc đối với tài khoản của bạn:


 1. Trong Seller Central, đi đến Cài đặt và nhấp vào Cài đặt vận chuyển
 2. Trong Cài đặt vận chuyển chung, chuyển đến phần Cài đặt hoàn thiện đơn hàng và nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung, tìm phần Cài đặt làm việc cuối tuần và chọn ô làm việc vào thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật.
 4. Lưu.
Note: Việc chọn thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật làm ngày làm việc trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sản phẩm Prime không kích hoạt chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.

Để có thêm các tùy chọn cấu hình hoạt động vào cuối tuần cho các dịch vụ vận chuyển cụ thể, đối với cả ưu đãi Prime và tất cả ưu đãi khác, hãy thực hiện theo cách sau:

 1. Trong Seller Central, đi đến Cài đặt và nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trong Cài đặt vận chuyển chung, chuyển đến Cài đặt hoàn thiện đơn hàng và nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Điều hướng đến phần Cài đặt làm việc cuối tuần trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.
 4. Đối với cả thứ Bảy và Chủ Nhật, bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn từ hộp thả xuống:
  • Không lấy hàng: nếu bạn không hoạt động vào ngày đó (tuy nhiên, bạn không thể chọn Không lấy hàng cho cả thứ Bảy và Chủ Nhật).
  • Chỉ ưu đãi Prime: nếu bạn chỉ áp dụng hoạt động vào cuối tuần cho các ưu đãi Prime.
  • Tất cả ưu đãi Prime và không phải Prime: nếu bạn mở rộng hoạt động vào cuối tuần cho tất cả ưu đãi kích hoạt chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.
 5. Xem lại tất cả thay đổi trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng và lưu thay đổi của bạn.
Note:
 • Việc chọn hoạt động cuối tuần là bắt buộc đối với các ưu đãi Prime; bạn có thể chọn Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật làm ngày hoạt động. Bạn có thể chọn hoạt động vào cả thứ Bảy và Chủ Nhật và tùy chọn hoạt động cuối tuần cho tất cả ưu đãi.
 • Nếu chọn làm việc vào cuối tuần, những ngày này sẽ được tính vào Ngày giao hàng dự kiến của bạn. Bạn có thể sử dụng Cài đặt hoạt động cuối tuần để chỉ áp dụng cho các ưu đãi Prime.

Thời gian lấy hàng của hãng vận chuyển và thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng

Thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng dùng để xác định Ngày giao hàng dự kiến của sản phẩm. Các đơn hàng nhận được trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng mà bạn đã thiết lập sẽ có ngày giao hàng là ngày hiện tại, trong khi các đơn hàng nhận được sau thời hạn cuối cùng dự kiến sẽ được vận chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.

Sử dụng thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng như được xác định trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung đối với các tùy chọn vận chuyển không kích hoạt Tự động hóa khu vực vận chuyển . Bạn có thể đặt thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng cho các tùy chọn dịch vụ vận chuyển Tiêu chuẩn, Nhanh và Cao cấp dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn. Chỉ áp dụng thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng đối với Vận chuyển nhanh và tiêu chuẩn khi bật tùy chọn thời gian xử lý trong ngày trên Mẫu vận chuyển.

Note: Thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng mặc định đối với tất cả tùy chọn vận chuyển mà bạn cần phải vận chuyển trong ngày là 2:00 giờ chiều theo giờ địa phương. Thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng mà bạn thiết lập sẽ giống nhau cho tất cả ngày làm việc. Điều này cũng áp dụng cho tùy chọn vận chuyển Nhanh và Tiêu chuẩn khi bật Thời gian xử lý trong ngày. Ngoại lệ duy nhất là tùy chọn Giao hàng cùng ngày, trong đó chấp nhận thời hạn cuối cùng sớm hơn.

Để sửa đổi thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung:

 1. Trên Seller Central, đi đến Cài đặt và nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trong trang tổng quan Cài đặt vận chuyển chung, chuyển đến phần Cài đặt hoàn thiện đơn hàng.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong Cài đặt vận chuyển chung, tìm Thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng.
 5. Đặt thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng mong muốn cho các tùy chọn vận chuyển khác nhau của bạn.
 6. Lưu cài đặt của bạn và xem lại trên trang tổng quan Cài đặt vận chuyển chung.

Sử dụng thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng như được xác định trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển đối với các tùy chọn vận chuyển kích hoạt Tự động hóa khu vực vận chuyển. Bạn có thể đặt thời gian lấy hàng và thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng cho mỗi ngày trong tuần đối với các dịch vụ vận chuyển bạn sử dụng (bao gồm cả cuối tuần). Thời hạn cuối cùng có thể là tối thiểu 30 phút và tối đa 3 giờ trước thời gian lấy hàng của hãng vận chuyển.

Thời gian lấy hàng mặc định của các hãng vận chuyển ở Hoa Kỳ là 5:00 giờ chiều theo giờ địa phương vào các ngày trong tuần. Vào thời điểm này, thời gian lấy hàng muộn nhất của hãng vận chuyển ở Hoa Kỳ là 6:00 chiều (do đó giới hạn thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng muộn nhất là 5:30 giờ chiều). Bạn có thể đặt thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng sớm nhất là 10:30 giờ sáng cho từng dịch vụ vận chuyển vào cuối tuần.

Note: Thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển phải bằng hoặc không muộn hơn thời hạn cuối cùng như đã xác định trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng chung.

Để sửa đổi thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng trong Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển:

 1. Trong Seller Central, đi đến Cài đặt và nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trong Cài đặt vận chuyển chung, chuyển đến phần Cài đặt hoàn thiện đơn hàng và nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Điều hướng đến Cài đặt hoàn thiện đơn hàng cho tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển.
 4. Đặt thời gian lấy hàng của hãng vận chuyển và thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng cho từng dịch vụ vận chuyển.
 5. Chọn tùy chọn “Đặt theo ngày” nếu thời gian lấy hàng và thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng đối với các dịch vụ vận chuyển thay đổi theo ngày trong tuần. Nếu không, hãy chọn tùy chọn “Đặt theo tuần” để đặt thời hạn cuối cùng và thời gian lấy hàng giống nhau cho cả tuần.
 6. Nếu bạn đã chọn thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật làm ngày làm việc, hãy đặt thời gian lấy hàng của hãng vận chuyển và thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng cho những ngày này.
 7. Nhấp vào lưu và xem lại lựa chọn của bạn trên trang tổng quan Cài đặt vận chuyển chung.
Tip: Đặt thời hạn cuối cùng muộn hơn để cho phép bạn cho khách hàng thấy cam kết giao hàng nhanh hơn trong khoảng thời gian dài hơn. Bạn cũng có thể đặt thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng khác nhau theo ngày trong tuần bằng cách bật tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển trong mẫu vận chuyển.
Important:
 1. Nếu đã bật tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển cho nhiều địa điểm vận chuyển trên mẫu vận chuyển, Amazon sẽ tự động điều chỉnh múi giờ dựa trên múi giờ của mỗi địa điểm vận chuyển.
 2. Dành đủ thời gian để tự chọn hàng, đóng gói và vận chuyển đơn hàng của bạn. Thời gian lấy hàng cuối cùng của mỗi dịch vụ vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn có của dịch vụ vận chuyển khi bạn mua nhãn vận chuyển trên trang Mua dịch vụ vận chuyển. Bạn có thể không thấy các dịch vụ vận chuyển mong muốn của mình trên trang Mua dịch vụ vận chuyển nếu thời gian mua nhãn trễ hơn một giờ so với thời gian lấy hàng cuối cùng của hãng vận chuyển do bạn xác định.

Ngày giao hàng

Thứ Hai đến thứ Sáu và thứ Bảy hoặc Chủ Nhật (tùy thuộc vào dịch vụ vận chuyển bạn chọn) được coi là ngày giao hàng đối với các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime bằng Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp. Đối với các ưu đãi không phải Prime, giao hàng thứ Bảy là tùy chọn. Khi sử dụng chức năng Tự động hóa khu vực vận chuyển, khách hàng cũng sẽ nhận được cam kết giao hàng vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật khi Dịch vụ vận chuyển ưa tiên của bạn có thể giao hàng vào những ngày này. Chúng tôi sẽ không hiển thị cam kết giao hàng vào cuối tuần nếu:

 1. Dịch vụ vận chuyển dùng để xác định khu vực giao hàng của bạn không hỗ trợ giao hàng vào cuối tuần đến địa điểm khách hàng, hoặc
 2. Khách hàng chưa sẵn sàng nhận đơn hàng vào cuối tuần.
Note: Việc bật dịch vụ vận chuyển có thể giao hàng vào cuối tuần sẽ cho phép bạn cho khách hàng thấy ngày giao hàng nhanh hơn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates