Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều khoản chương trình Amazon Launchpad

Các điều khoản này của chương trình Amazon Launchpad (“LP”) bổ sung cho Thỏa thuận người bán và Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon (“BSA”).

Điều kiện tham gia

Bạn cần nộp đơn đăng ký để tham gia LP. Để đăng ký tham gia, hãy nhấp vào đây.

Lợi ích của chương trình

LP là chương trình bổ sung được thiết kế để khởi động và đẩy nhanh hoạt động kinh doanh của bạn trên Amazon. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nhân và công ty khởi nghiệp xây dựng, bán và cung cấp các sản phẩm sáng tạo cho khách hàng Amazon. Chúng tôi cung cấp các lợi ích như hướng dẫn đào tào nhập môn, tài liệu đào tạo và hỗ trợ khả năng tìm thấy sản phẩm để giúp doanh nghiệp của bạn tối đa hóa khả năng thành công trên cửa hàng của Amazon.

Yêu cầu

Để đăng ký tham gia chương trình LP, bạn nên:

  • Là người bán mới trên cửa hàng Amazon, nghĩa là bạn đã đăng tải sản phẩm đầu tiên của mình trên cửa hàng Amazon trong vòng 3 năm qua và tổng doanh số hàng hóa của thương hiệu trong 12 tháng qua của bạn dưới 5 triệu USD.
  • Là chủ sở hữu thương hiệu của các sản phẩm bạn đăng tải trên cửa hàng của Amazon.

Trong suốt quá trình tham gia chương trình LP:

Phí

Nếu chúng tôi chấp nhận cho tài khoản Bán hàng trên Amazon của bạn tham gia LP, phí bổ sung 5% sẽ được cộng vào Phí giới thiệu theo như mô tả trong Biểu phí bán hàng trên Amazon. Phí sẽ được áp dụng ở cấp tài khoản và không được hoàn lại.

Nếu bất cứ lúc nào trong khi tham gia chương trình LP, tổng doanh số hàng hóa trong 12 tháng qua của bạn lớn hơn 1 triệu USD, Amazon có thể giảm phí 5% xuống 3% bắt đầu từ tháng tiếp theo và duy trì mức phí 3% này miễn là tổng doanh số hàng hóa trong 12 tháng qua của bạn lớn hơn 1 triệu USD.

Cam kết tối thiểu và Quyền hủy

Bằng cách nộp đơn đăng ký chương trình LP, bạn đồng ý rằng nếu được chấp nhận, bạn sẽ tham gia chương trình LP và thanh toán tiền phí liên quan đến thời gian 12 tháng tối thiểu kể từ ngày chấp nhận. Sau 12 tháng, bạn có thể hủy tham gia bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày thông qua khảo sát hủy tham gia.

Tài sản tiếp thị bổ sung

Nếu bạn thêm hình ảnh sản phẩm hoặc thương hiệu trên trang web hoặc tài khoản mạng xã hội của mình (“Hình ảnh sản phẩm”), các hình ảnh này sẽ được coi là một phần trong “Tài liệu của bạn” và được đưa vào giấy phép cấp cho chúng tôi thông qua BSA. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sửa đổi và hiển thị Hình ảnh sản phẩm liên quan đến chương trình LP. Bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu Hình ảnh sản phẩm của mình hoặc có quyền ủy quyền cho phép Amazon sử dụng các hình ảnh này. Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu loại bỏ của bạn về việc sử dụng Hình ảnh sản phẩm của bạn trong từng trường hợp cụ thể.

Điều khoản bổ sung

Chúng tôi có thể tự quyết định miễn trừ các yêu cầu đối với chương trình LP hoặc miễn trừ, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của chương trình LP hoặc chấm dứt việc bạn tham gia chương trình LP theo thỏa thuận người bán của bạn. Nếu bạn bị chấm dứt quyền tham gia chương trình LP, chúng tôi sẽ không còn cung cấp các dịch vụ LP cho bạn nữa.

Đăng ký chương trình Amazon Launchpad

Nếu bạn đã đăng ký chương trình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Cổng thông tin thương hiệu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates