Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hợp nhất các trang sản phẩm trùng lặp

Các trang sản phẩm trùng lặp trong danh mục Amazon gây khó hiểu cho khách hàng và có thể khiến việc tìm kiếm sản phẩm và các quyết định mua hàng trở nên khó khăn.

Bạn có thể hợp nhất các trang sản phẩm trong hàng lưu kho của mình nếu chúng đại diện cho cùng một sản phẩm thực. Nếu bạn tìm thấy các trang sản phẩm giống hệt nhau, bạn có thể yêu cầu hợp nhất chúng bằng cách tự sử dụng công cụ Hợp nhất các trang chi tiết sản phẩm trùng lặp:

Note: Các ASIN cho các thương hiệu đã đăng ký trong Đăng ký thương hiệu Amazon chỉ có thể được hợp nhất nếu người yêu cầu là chủ sở hữu quyền. Để tìm hiểu thêm về việc trở thành chủ sở hữu quyền, hãy xem trang Đăng ký thương hiệu Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates