Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Gửi Kế hoạch hành động cho ban Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp

Note: Lệnh gửi Kế hoạch hành động chỉ áp dụng cho những tài khoản hiển thị trạng thái Hạn chế trong công cụ Xác định điều kiện tham gia Vận chuyển cao cấp. Nếu tài khoản của bạn hiển thị trạng thái Không đủ điều kiện, hãy tham khảo trang trợ giúp Một ngàyHai ngày để biết thêm thông tin.

Nếu chúng tôi đã thu hồi tính đủ điều kiện tham gia dịch vụ Vận chuyển trong hai ngày, Vận chuyển trong một ngày hoặc Giao hàng cùng ngày của bạn và bạn vẫn không đáp ứng các Yêu cầu tham gia dịch vụ Vận chuyển trong hai ngày trong 90 ngày kế tiếp, chúng tôi có thể xóa tên bạn khỏi Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp. Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi Kế hoạch hành động để cải thiện hiệu suất. Trong trường hợp như vậy, trạng thái của bạn sẽ thay đổi thành Hạn chế trong công cụ Xác định điều kiện tham gia Vận chuyển cao cấp.

Nếu bạn thấy mình bị hạn chế trong công cụ Xác định điều kiện tham gia Vận chuyển cao cấp, bạn có thể lấy báo cáo hiệu suất chi tiết từ trang Chỉ số khách hàng. Hãy gửi cho chúng tôi Kế hoạch hành động, gồm nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ sinh ra các vấn đề hiệu suất và kèm theo kế hoạch giải quyết các vấn đề này trong khoảng thời gian xác định. Gửi Kế hoạch hành động bằng cách phản hồi lại Thông báo hiệu suất trên trang tổng quan Tình trạng tài khoản.

Nếu đội ngũ chúng tôi phê duyệt kế hoạch hành động của bạn, chúng tôi sẽ khôi phục lại tính đủ điều kiện cung cấp Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp cho bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates