Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sửa đổi dữ liệu hàng lưu kho của bạn

Bạn có thể sửa đổi dữ liệu hàng lưu kho của mình thành:

 • Cập nhật các sản phẩm và dịch vụ hiện có trên Amazon.
 • Tạo các sản phẩm và dịch vụ mới trên Amazon.
 • Xóa các sản phẩm và dịch vụ hiện có trên Amazon.

Nếu bạn chưa tạo dữ liệu hàng lưu kho, hãy tham khảo Tạo dữ liệu hàng lưu kho của tôi.

Cập nhật các sản phẩm hiện có

Việc cập nhật sản phẩm hoặc cung cấp dữ liệu liên kết với một trong các SKU của bạn cũng đơn giản như việc tải lên dữ liệu hàng lưu kho chứa thông tin đã sửa đổi. Nếu bạn đang sử dụng tệp sản phẩm hoặc tệp trùng khớp, bạn cũng nên bao gồm tất cả dữ liệu không đổi cho SKU đó. Tệp Bảng giá và số lượng chỉ chấp nhận ba cột (SKU, giá và số lượng) và là cách nhanh nhất để cập nhật mức hàng lưu kho, bao gồm cài đặt các mục hàng hết hàng thành các mục hàng có số lượng bằng không (0).

Để chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin đăng tải, hãy làm theo các bước sau:


 1. Trên thẻ Hàng lưu kho, chọn Quản lý hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào liên kết Hành động cho SKU bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn Chỉnh sửa chi tiết từ danh sách thả xuống.
 4. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa, hãy nhấp vào Lưu và kết thúc.

Nếu bạn đang thực hiện theo các mẹo quản lý dữ liệu bên dưới, chỉ cần thay đổi mục nhập cho SKU đó trong mẫu sản phẩm chính của bạn, dán hàng đã sửa đổi vào mẫu trống của bạn, lặp lại khi cần thiết cho các SKU khác, lưu mẫu mới dưới dạng tệp văn bản phân cách bằng thẻ và sau đó tải lên.

Mẹo quản lý dữ liệu

Khi làm việc với các lượt tải lên ngày một gia tăng, bạn có thể mất theo dõi bộ dữ liệu đầy đủ của mình. Dưới đây là một vài gợi ý giúp duy trì tính toàn vẹn cho dữ liệu của bạn:

 • Luôn duy trì một mẫu sản phẩm chính trong mỗi danh mục bạn bán, trong đó có chứa dữ liệu sản phẩm mới nhất của bạn. Mẫu sản phẩm là tệp Microsoft Excel bạn sử dụng để tạo dữ liệu hàng lưu kho của mình.
 • Giữ một mẫu sản phẩm trống trong tay. Sau đó, khi bạn thực hiện thay đổi đối với tệp chính mà bạn muốn được phản ánh trong danh mục Amazon.com, bạn có thể xóa các hàng đã sửa đổi khỏi mẫu chính và dán chúng vào mẫu trống. Tiếp theo, bạn có thể tạo dữ liệu hàng lưu kho mới chứa dữ liệu cho các mục hàng bạn muốn cập nhật.
 • Đừng bao giờ thay đổi giá trị trong trường SKU của sản phẩm. Chúng tôi sử dụng SKU để khớp dữ liệu sản phẩm của bạn với mục nhập thích hợp trong danh mục.

Luôn xem lại kết quả của bạn sau mỗi lần tải lên, để xác minh thành công.

Lượt tải lên gia tăng

Bạn không phải tải lên dữ liệu hàng lưu kho chứa tất cả các sản phẩm đăng tải mỗi khi bạn muốn cập nhật thông tin về SKU của mình. Khi tải lên tệp, bạn có thể tải lên dữ liệu hàng lưu kho chứa riêng thông tin các SKU mà bạn muốn tạo, cập nhật hoặc xóa.

Nếu bạn tải lên một tệp trùng khớp sản phẩm, dữ liệu thông tin đăng tải của bạn vẫn còn hiện diện trên Amazon cho đến khi bạn tải lên một tệp mới để sửa đổi hoặc xóa SKU cụ thể trùng khớp với các trang trong danh mục Amazon.

Nếu bạn đã tải lên tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm hoặc Công cụ nạp hàng lưu kho, dữ liệu thông tin đăng tải của bạn sẽ vẫn còn trên Amazon cho đến khi bạn tải lên một tệp mới để sửa đổi hoặc xóa SKU cụ thể trùng khớp với các trang trong danh mục của Amazon.

Bảng sau đây cho thấy quá trình tải lên gia tăng này ảnh hưởng thế nào đến dữ liệu trong danh mục Amazon sau bốn lần tải lên dữ liệu hàng lưu kho riêng biệt:

Nội dung dữ liệu hàng lưu kho

Dữ liệu danh mục
Lượt thử SKU Tên Giá Thao tác SKU Tên Giá
1 001 Áo sơ mi lớn 45,00 Cập nhật

001 Áo sơ mi lớn 45,00
002 Giày nhỏ 39,00 002 Giày nhỏ 39,00

2 003 Quần dài 23,00 Cập nhật

001 Áo sơ mi lớn 45,00
002 Giày nhỏ 39,00
003 Quần dài 23,00

3 002 Giày nhỏ 0,00 Xóa

001 Áo sơ mi lớn 45,00
003 Quần dài 23,00

4 001 Áo sơ mi lớn dành cho nam 44,99 Cập nhật

001 Áo sơ mi lớn dành cho nam 44,99
003 Quần dài nam 38,99 003 Quần dài nam 38,99

Trong ví dụ trên, mỗi lần tải lên được cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong danh mục. Bạn có thể sửa đổi, tạo và xóa sản phẩm trong danh mục bằng cách sử dụng một số thông tin hoặc chỉ sử dụng một thông tin duy nhất.

Tạo một trang sản phẩm mới trong danh mục Amazon.com cũng đơn giản như việc tải lên dữ liệu hàng lưu kho mới chứa dữ liệu sản phẩm cho mục hàng mới. Nếu bạn làm theo các mẹo quản lý dữ liệu ở trên, chỉ cần thêm mục nhập cho SKU đó trong mẫu sản phẩm chính của bạn, dán hàng mới vào mẫu trống, lặp lại khi cần thiết cho bất kỳ SKU mới nào khác. Tiếp theo, lưu mẫu mới dưới dạng tệp văn bản được phân tách bằng thẻ và Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

Như mọi khi, hãy Xem lại các Báo cáo xử lý sau mọi lần tải lên để xác minh thành công.

Xóa các sản phẩm hiện có

Quy trình xóa sản phẩm cụ thể phụ thuộc vào loại tệp bạn đang gửi.

Xóa sản phẩm cho các danh mục không phải BMVD (sách, nhạc, video và DVD)

Để xóa một sản phẩm khỏi hàng lưu kho của bạn và xóa đóng góp dữ liệu sản phẩm cho sản phẩm đó bằng cách sử dụng một tệp cụ thể theo danh mục cho một danh mục sản phẩm không phải BMVD, hãy gửi tệp dữ liệu hàng lưu kho theo danh mục cụ thể của bạn mà không có dữ liệu giá và số lượng cho SKU đã chọn. Ngoài ra, nhập “delete” vào trường “update-delete” cho các SKU đã chọn.

Xóa sản phẩm cho các danh mục BMVD

Để xóa một sản phẩm khỏi hàng lưu kho của bạn và xóa đóng góp dữ liệu sản phẩm cho sản phẩm đó bằng cách sử dụng các tệp cụ thể theo danh mục cho một danh mục sản phẩm BMVD, hãy gửi tệp cụ thể theo danh mục của bạn với số lượng có giá trị bằng không (0) cho các SKU đã chọn. Ngoài ra, nhập “x” vào trường “add-delete” cho SKU đã chọn.

Xóa sản phẩm khỏi mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt (tất cả các danh mục sản phẩm)

Để xóa hẳn một sản phẩm khỏi hàng lưu kho của bạn và xóa đóng góp dữ liệu sản phẩm của bạn cho sản phẩm đó bằng cách sử dụng Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt, hãy gửi một tệp có giá trị số lượng bằng không (0) cho SKU đã chọn. Ngoài ra, nhập “x” vào trường “add-delete” cho SKU đã chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xóa SKU bằng Công cụ nạp hàng lưu kho.

Nếu bạn làm theo các mẹo quản lý dữ liệu ở trên, chỉ cần cắt mục nhập cho SKU bạn muốn xóa khỏi mẫu sản phẩm chính và sau đó dán mục nhập vào mẫu trống của bạn, lặp lại cho các SKU khác nếu cần thiết. Tiếp theo, loại bỏ giá trị bất kỳ liên quan đến số lượng và giá. Sau đó, viết mã trường bị xóa hẳn với loại tệp của bạn như đã giải thích ở trên. Cuối cùng, lưu mẫu dưới dạng tệp văn bản được phân tách bằng thẻ và sau đó tải lên.

Cân nhắc đặc biệt

Có một vài điều đặc biệt cần xem xét khi bạn sử dụng dữ liệu hàng lưu kho để cập nhật, sửa đổi hoặc xóa hàng lưu kho của bạn.


 1. Không thể chỉ định một giá trị sku gốc mới cho một mục hàng biến thể mà không xóa mối quan hệ với mục hàng gốc ban đầu của sản phẩm này trước. Để loại bỏ mối quan hệ, bạn có thể xóa SKU sản phẩm gốc hoặc sản phẩm biến thể.
 2. Khi xóa một sản phẩm gốc, bạn sẽ xóa mối quan hệ giữa sản phẩm gốc và tất cả các sản phẩm biến thể của sản phẩm gốc này. Khi xóa một mục hàng biến thể, bạn chỉ phải loại bỏ mối quan hệ giữa mục hàng biến thể và mục hàng gốc.
 3. Sau khi xóa mối quan hệ ban đầu, bạn có thể chỉ định lại mục hàng biến thể với một mục hàng gốc mới bằng cách nhập SKU của mục hàng gốc đó vào trường sku gốc của mục hàng biến thể.
 4. Đối với một số sản phẩm, tệp tải lên của bạn có thể kích hoạt Mã lỗi 8005. Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng thay đổi một số trường nhất định cho các mục hàng có ưu đãi hiện có trên Amazon. Để biết thêm thông tin về lỗi này và các bước khắc phục cần thực hiện, hãy xem Lỗi 8005.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates