Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều khoản và điều kiện của Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho FBA

Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho cho phép bạn yêu cầu Amazon chỉ định tất cả các đơn vị của một sản phẩm/ASIN cho cùng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon cho từng lô hàng. Nếu bạn tham gia chương trình này:

  • Bạn có thể chọn tham gia hoặc không tham gia bằng cách chọn tùy chọn dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho mong muốn trong tài khoản người bán của bạn.
  • Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon được chỉ định cho mỗi lô hàng bạn tạo có thể khác nhau và Amazon không đảm bảo sẽ chỉ định chỉ một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).
  • Bạn sẽ được yêu cầu trả thêm phí, như mô tả dưới đây.

Việc bạn tham gia vào dịch vụ không bắt buộc này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên trang này, bao gồm phí bổ sung, Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon (“Thỏa thuận”) mà bạn đã ký kết với Dịch vụ Amazon LLC và mọi chính sách hiện hành khác của Amazon.

Tổng quan về chương trình

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) mặc định (Bố trí hàng lưu kho đã phân bổ) và tạo một lô hàng lưu kho để gửi đến Amazon, chúng tôi có thể chỉ định các đơn vị của một sản phẩm/ASIN cho nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Nếu bạn chọn tham gia Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho và bạn tạo một lô hàng lưu kho đến Amazon, chúng tôi sẽ chỉ định tất cả các đơn vị của một sản phẩm/ASIN cụ thể cho lô hàng đó đến cùng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Một số danh mục sản phẩm và loại lô hàng không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ này. Xem Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho FBA để biết thêm thông tin.

Note: Chương trình Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho FBA không đảm bảo sẽ định tuyến các lô hàng của bạn đến cùng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Chương trình này chỉ đảm bảo định tuyến tất cả các đơn vị của một ASIN cụ thể đến cùng một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Chỉ định trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)

Chúng tôi sẽ tự quyết định trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon để chỉ định cho từng lô hàng của một sản phẩm/ASIN. Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon được chỉ định cho từng lô hàng bạn tạo có thể khác nhau, ngay cả khi bạn tham gia Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho. Ví dụ: Chúng tôi thường sẽ định tuyến các loại đơn vị khác nhau (chẳng hạn như Kích thước tiêu chuẩn và Quá khổ) cho các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) khác nhau.

Vận chuyển hàng lưu kho đến chúng tôi

Bạn sẽ gửi các đơn vị của sản phẩm/ASIN đến (các) trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon mà chúng tôi chỉ định liên quan đến Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho.

Phí chương trình

Kích thước tiêu chuẩn mỗi đơn vị (bao gồm tất cả các hạng kích thước sản phẩm Kích thước tiêu chuẩn)
1 lb. hoặc thấp hơn $0,30
1 - 2 lb. $0,40
Trên 2 lb. $0,40 + $0,10 /lb. trên 2 lb. đầu tiên
Quá khổ mỗi đơn vị (bao gồm tất cả các hạng kích thước sản phẩm Quá khổ)
5 lb. trở xuống $1,30
Trên 5 lb. $1,30 + $0,20 /lb. trên 5 lb. đầu tiên

Thay đổi phí hoặc điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các khoản phí và/hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn như mô tả trong Thỏa thuận hoặc các chính sách hiện hành khác của Amazon.

Tham gia tùy chọn

Bạn có thể ngừng tham gia Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho bằng cách chọn tùy chọn Bố trí hàng lưu kho đã phân bố trong tài khoản người bán. Xem Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho FBA để biết thêm thông tin về cách thay đổi các thiết đặt này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates