Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tóm tắt thanh toán

Xem bảng sao kê

Trang này tóm tắt thông tin thanh toán của bạn, trong đó cho biết tổng số dư hiện tại, số tiền khả năng và các giao dịch thanh toán gần đây theo tất cả các loại tài khoản. Trang này cũng cho phép bạn xem chi tiết số dư đó trong tài khoản thông qua biểu đồ thể hiện những thông tin sau:

 • Số dư đầu kỳ: Số tiền được chuyển từ kỳ kết toán trước đó bao gồm các khoản dự phòng cấp tài khoản và các khoản giải ngân không thành công (nếu có).
 • Doanh số: Số tiền do các đơn hàng của bạn tạo ra, bao gồm:
  • Chi phí sản phẩm: Giá của bạn nhân với số lượng bán ra.
  • Phí vận chuyển: Thu từ khách hàng để chi trả phí vận chuyển của đơn hàng.
  • Thuế: Số tiền thuế bán hàng và phí quy định do khách hàng thanh toán, và đã trả cho bạn để bạn nộp cho cơ quan thuế phù hợp.
  • Giảm giá khuyến mãi: Phí của bất kỳ khoản giảm giá khuyến mãi nào.
  • Khác: Bao gồm nhưng không giới hạn như hoàn trả hàng lưu kho FBA và tín dụng gói quà.
 • Hoàn tiền:
  • Chi phí được hoàn trả: Số tiền bao gồm phí do Amazon tính và các khoản giảm giá khuyến mãi.
  • Doanh thu được hoàn trả: Số tiền bao gồm tiền khách hàng thanh toán cho đơn hàng như doanh thu sản phẩm, vận chuyển, gói quà, giảm giá và thuế.
 • Chi phí: Các khoản phí mà tài khoản của bạn bị tính bao gồm:
  • Chi phí Amazon: Bao gồm nhưng không giới hạn như phí giới thiệu, phí bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng (nếu có), phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, tiền bồi hoàn cho phí vận chuyển và gói quà.
  • Phí FBA: Bao gồm nhưng không giới hạn phí không tính theo đơn hàng như phí lưu trữ hàng lưu kho tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng, phí loại bỏ đơn hàng và phí hoàn trả và điều chỉnh số dư.
  • Chi phí quảng cáo: Chi phí quảng cáo phát sinh.
  • Khác: Các loại phí khác có thể bao gồm phí đổi phiếu giảm giá và các khoản thanh toán cho Amazon Lending.
 • Dự phòng cấp tài khoản: Số tiền bị giữ lại để đảm bảo bạn có đủ tiền thực hiện mọi khiếu nại hoặc yêu cầu bồi hoàn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Dự phòng cấp tài khoản là gì.

Để phân tích chuyên sâu hơn, bạn có thể điều hướng đến các trang sau đây:

 • Xem giao dịch: Trang này cho biết các giao dịch ở cấp tài khoản liên quan đến đơn hàng của khách hàng, yêu cầu hoàn tiền và phí hoặc tín dụng do Amazon thực hiện. Để biết thêm thông tin, hãy vào phần Xem giao dịch.
 • Giao dịch trả chậm: Trang này cho biết các giao dịch sẽ được thanh toán cho bạn vào ngày trong tương lai. Hầu hết các giao dịch đều bị trả chậm trong một khoảng thời gian trước khi được thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giao dịch trả chậm là gì.
 • Giải ngân: Trang này hiển thị số tiền thanh toán cho tài khoản của bạn vào mỗi kỳ kết toán và tình trạng tiền của bạn. Trang này cũng chứa Báo cáo thanh toán. Các báo cáo này cung cấp thông tin về tất cả giao dịch tài chính có trong kỳ kết toán, bao gồm đơn hàng của khách hàng, giao dịch hoàn tiền và phí hoặc tín dụng do Amazon thực hiện. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trình theo dõi giải ngân.
 • Báo cáo phạm vi theo ngày: Trang này tạo báo cáo theo từng giao dịch và báo cáo tóm tắt cho tất cả giao dịch có trong phạm vi ngày được chỉ định. Để biết thêm thông tin, hãy vào phần Báo cáo phạm vi theo ngày.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates