Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ tính thuế

Dịch vụ tính thuế của Amazon dành cho những Người bán chuyên nghiệp có nghĩa vụ tính thuế (thường được gọi là “thuế bán hàng và thuế sử dụng” giữa các cơ quan thuế và ở đây gọi chung là “Thuế”) trên những đơn hàng thuộc các khu vực pháp lý không thu thuế chợ trực tuyến tại Mỹ.

Đối với các đơn hàng thuộc các khu vực pháp lý thu thuế chợ trực tuyến, Amazon sẽ là bên chịu trách nhiệm về thuế để tính toán, thu, chuyển và hoàn thuế đã tính toán. Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Thu thuế chợ trực tuyến.

Đối với các đơn hàng thuộc các khu vực pháp lý của Mỹ, bạn có nghĩa vụ tính thuế, bạn có thể kích hoạt dịch vụ của chúng tôi bằng cách cung cấp (các) số đăng ký thuế, phân loại khả năng đánh thuế cho từng sản phẩm của bạn bằng mã số thuế sản phẩm của chúng tôi và chọn chấp nhận miễn trừ của người mua thông qua Chương trình miễn thuế của Amazon.

 • Dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin người mua cung cấp về điểm đến của đơn hàng như thành phố, tiểu bang và mã zip, các thông tin về điểm xuất phát của đơn hàng và địa điểm tiếp nhận đơn hàng để xác định thuế suất tính cho đơn hàng.
 • Dịch vụ của chúng tôi sẽ tính thuế được dán nhãn là thuế hàng hóa hoặc tổng mức thuế (ví dụ: ở New Mexico và Hawaii) thường được gọi là thuế bán hàng và sử dụng.
 • Dịch vụ của chúng tôi sẽ không tính phí quản lý liên bang, tiểu bang hoặc địa phương (chai, chất thải điện tử, tái chế), thuế hàng hóa dựa trên sản phẩm, hoặc tổng mức thuế tương tự (thuế tiêu thụ đặc biệt trên quần áo lông thú ở Minnesota) hoặc Thuế đối với doanh số bán hàng xuyên biên giới (điểm xuất phát bên ngoài Mỹ đến Mỹ).

Thông tin bổ sung về cách Amazon tính thuế đối với đơn hàng của bạn có trong tài liệu Phương pháp tính thuế của chúng tôi.

Note: Dịch vụ tính thuế và báo cáo của Amazon chỉ dành cho người bán đã đăng ký kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Bạn cần thường xuyên tải xuống tài liệu báo cáo thuế và cất giữ hồ sơ của bạn tại nơi an toàn. Xem Nâng cấp hoặc hạ cấp và dịch vụ tính thuế để biết thêm thông tin.

Dịch vụ tính thuế của chúng tôi bao gồm các cập nhật tự động và một số tùy chọn của người bán để tính thuế tại các khu vực pháp lý không thu thuế chợ trực tuyến:

 • Thuế suất bán hàng và sử dụng được cập nhật tự động từ bên cung cấp thuế suất của chúng tôi, Vertex
 • Thuế suất bán hàng và sử dụng được tính theo từng kiểu khu vực pháp lý (thuế suất tiểu bang, hạt, thành phố, khu vực)
 • Thuế bán hàng và sử dụng được tính cho từng mục hàng (mỗi sản phẩm bán ra sẽ được tính riêng)
 • Tùy chọn của người bán để gán mã tính thuế (mã số thuế sản phẩm) cho một và/hoặc nhiều sản phẩm
  • Dịch vụ của chúng tôi đưa ra các danh mục mã số thuế sản phẩm như quần áo, sách vở, thực phẩm, máy tính, v.v. để người bán sử dụng khi ấn định khả năng đánh thuế lên sản phẩm của họ
  • Tùy chọn của người bán để tính thuế theo khu vực pháp lý của hạt, thành phố và khu vực
 • Tùy chọn của người bán để tính thuế cho việc vận chuyển, xử lý và gói quà
 • Tùy chọn của người bán để gán mộtthuế suất tùy chỉnh tùy chọn cho các tiểu bang không thu thuế chợ điện tử
  • Khi được sử dụng, tùy chọn này sẽ hủy chỉ định mã số thuế sản phẩm của bạn và thuế khu vực pháp lý từ bên cung cấp thuế suất của chúng tôi bằng thuế suất tùy chỉnh của bạn
  • Một mức thuế suất tùy chỉnh sẽ tính toán tùy chỉnh của bạn ở cấp khu vực pháp lý liên bang
  • Để sử dụng tùy chọn này, bạn chỉ phải gán một thuế suất phản ánh chính xác thuế suất thực tế của khu vực pháp lý
 • Tùy chọn của người bán để tham gia Chương trình miễn thuế của Amazon (ATEP)

Như đã nêu chi tiết trong Chính sách thuế, tất cả các loại thuế tính trên các đơn hàng thuộc một tiểu bang không thu thuế chợ trực tuyến sẽ được thanh toán cho bạn cùng khoản thanh toán thu nhập bình thường để bạn chuyển đến cơ quan thuế cá nhân. Các thông tin tính thuế như thuế suất và thông tin khu vực pháp lý bị đánh thuế tính trên đơn hàng của bạn được thể hiện trong Báo cáo Thuế bán hàng của bạn. Xem Thông tin thuế bán hàng trong báo cáo của người bán để biết đầy đủ chi tiết.

Đối với người bán thực hiện đơn hàng của mình, trang Quản lý đơn hàng sẽ hỗ trợ khả năng hoàn lại thuế trên một đơn hàng. Dịch vụ khách hàng của Amazon sẽ quản lý các đơn hàng được hoàn thiện bằng cách sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), tuy nhiên người bán sẽ luôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi cụ thể về thiết đặt mức thuế của bạn.

Nếu doanh nghiệp của bạn có nghĩa vụ công bố bất kỳ thông tin nào về nghĩa vụ thuế của bạn, bạn có thể cập nhật hồ sơ người bán cho phù hợp bằng cách đến Cài đặt > Thông tin & Chính sách của bạn > Thuế (thẻ).

Bạn cần hiểu rằng bạn có nghĩa vụ tính thuế và có trách nhiệm quản lý các tính toán được thực hiện trước khi thực hiện thiết đặt mức thuế của bạn. Những trách nhiệm của người bán liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ tính thuế của Amazon có trong Điều khoản về dịch vụ tính thuế.

Xem thêm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates