Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều khoản về dịch vụ tính thuế

Điều khoản về dịch vụ tính thuế

Các điều khoản sau đây áp dụng cho các dịch vụ tính thuế Amazon cung cấp cho Người bán chuyên nghiệp trên thị trường (bao gồm cả người bán Rượu vang trên Amazon).

Đăng ký. Bạn có thể đăng ký dịch vụ tính thuế bằng cách đặt cấu hình cho cài đặt tính toán, đồng ý với các điều khoản tính thuế bán hàng và cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu đối với các khu vực pháp lý nơi bạn đã đặt cấu hình cài đặt để tính thuế và các khoản phí dựa trên giao dịch khác mà Amazon hỗ trợ. Việc không cung cấp tài liệu hợp lệ theo yêu cầu, hoặc hủy bỏ cài đặt tính thuế khi tài liệu không có sẵn, có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc loại bỏ các đặc quyền bán hàng.

Dịch vụ tính thuế. Chúng tôi sẽ tính thuế bán hàng và thuế sử dụng cũng như các khoản phí khác dựa trên giao dịch được hỗ trợ bởi chức năng chúng tôi cung cấp dựa trên cài đặt tính toán của bạn và bất kỳ thông tin liên quan nào mà chúng tôi yêu cầu. Ngoài những điều này, các dịch vụ tính thuế không áp dụng cho bất kỳ loại thuế nào khác.

Phí của dịch vụ tính thuế. Nếu bạn sử dụng dịch vụ tính thuế, bạn sẽ trả cho chúng tôi 2,9% tất cả các loại thuế bán hàng và sử dụng cùng các khoản phí dựa trên giao dịch khác mà chúng tôi tính toán. Chúng tôi sẽ giữ lại các khoản phí này trong trường hợp có bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho các giao dịch liên quan.

Mã số thuế sản phẩm và thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ cung cấp một danh sách các mã số thuế sản phẩm và các quy tắc về tính thuế sản phẩm có liên quan. Đối với mỗi sản phẩm của bạn, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi, theo định dạng và cách thức chúng tôi yêu cầu, tham chiếu đến một trong các mã số thuế sản phẩm của chúng tôi và bất kỳ thông tin liên quan nào chúng tôi yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp tham chiếu đến một trong các mã số thuế sản phẩm của chúng tôi cho một sản phẩm, chúng tôi sẽ không tính bất kỳ khoản thuế nào đối với các giao dịch sản phẩm đó của bạn.

Chuyển tiền. Chúng tôi sẽ chuyển cho bạn số tiền chúng tôi tính toán thông qua các dịch vụ tính thuế theo lịch chúng tôi chuyển tiền cho các giao dịch bán hàng Chuyên nghiệp trên thị trường của bạn. Bạn đồng ý chấp nhận số tiền chúng tôi chuyển cho bạn với sự thỏa đáng hoàn toàn đối với các nghĩa vụ về các dịch vụ tính thuế của chúng tôi.

Tính toán hoàn tiền. Đối với các sản phẩm bạn thực hiện, bạn có trách nhiệm tính toán hoàn tiền cho tất cả các loại thuế và các khoản phí dựa trên giao dịch khác thông qua các dịch vụ tính thuế và bạn sẽ xử lý chúng bằng các chức năng chúng tôi cung cấp thông qua tài khoản người bán của bạn. Đối với các sản phẩm chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ tính toán và xử lý hoàn tiền cho tất cả các loại thuế và các khoản phí dựa trên giao dịch khác thông qua các dịch vụ tính thuế.

Miễn thuế. Bạn có thể được tự động đăng ký vào Chương trình miễn thuế của Amazon. Nếu bạn tiếp tục tham gia chương trình này, doanh số bán hàng sẽ được coi là miễn thuế khi sản phẩm được mua bởi khách hàng đã đăng ký và cung cấp cho chúng tôi thông tin miễn thuế. Một số giao dịch không được miễn hoặc không thể được miễn tại thời điểm mua hàng có thể được giải quyết thông qua việc hoàn tiền thuế đã thu sau khi đặt hàng.

Tính toán hoàn thuế cho các giao dịch được miễn thuế. Nếu bạn tham gia ATEP và nhận được yêu cầu của khách hàng về việc chỉ hoàn thuế sau khi đặt hàng đối với đơn hàng hoàn thiện bởi người bán, bạn phải liên lạc với khách hàng thông qua tin nhắn giữa người mua và người bán để xác định tính hợp lệ của yêu cầu của họ. Bạn có trách nhiệm phải thu thập được, xác nhận và lưu giữ bất kỳ tài liệu hỗ trợ cần thiết nào. Nếu bạn xác định yêu cầu là hợp lệ, bạn phải xử lý hoàn tiền cho tất cả các loại thuế và các khoản phí dựa trên giao dịch khác tính bởi các dịch vụ tính thuế. Nếu bạn quyết định không hoàn thuế, bạn phải thông báo cho khách hàng và cung cấp lý do của bạn.

Nếu bạn tham gia ATEP và khách hàng chỉ muốn nhận tiền hoàn thuế sau khi đặt hàng liên quan đến các sản phẩm miễn thuế được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, thuế sẽ chỉ được hoàn lại nếu chúng tôi nhận được tài liệu hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi.

Trách nhiệm của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dịch vụ tính thuế, bao gồm cả ATEP. Trách nhiệm của bạn bao gồm:

  • Hiểu rõ nghĩa vụ tính thuế của bạn.
  • Chọn khu vực pháp lý hoặc chỉ định mức thuế suất tùy chỉnh không bắt buộc dựa trên nghĩa vụ tính thuế của bạn. Nếu chỉ định một mức thuế suất tính thuế tùy chỉnh, bạn phải thành thật đặt một mức thuế suất phản ánh chính xác doanh số bán hàng thực tế hoặc sử dụng thuế suất của một khu vực hợp pháp.
  • Cung cấp số đăng ký thuế hợp lệ cho từng tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn đã kích hoạt dịch vụ tính toán.
  • Rà soát và xác định việc chỉ định đúng mã số thuế sản phẩm cho sản phẩm của bạn.
  • Lưu giữ tài liệu của tất cả các thông tin liên quan bao gồm ghi lại và thanh toán tất cả các loại thuế đã được nộp cho cơ quan thuế thích hợp đối với các giao dịch của bạn.
  • Phản hồi các yêu cầu của khách hàng về việc chỉ hoàn thuế sau đặt hàng, bao gồm xem xét thông tin được cung cấp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến các giao dịch được miễn thuế và tính toán thuế.

Amazon từ chối mọi trách nhiệm về việc bạn sử dụng các dịch vụ tính thuế. Trừ trường hợp Amazon cung cấp các dịch vụ cụ thể cho bạn:

  • (i) Amazon không tính hoặc thu mọi loại thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên sản phẩm hoặc bất kỳ khoản phí hoặc phụ phí nào;
  • (ii) Amazon không cung cấp hỗ trợ cho việc bán hàng hoặc sử dụng miễn thuế dựa trên danh tính của bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác, hoặc mục đích sử dụng sản phẩm của bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác; và
  • (iii) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi khoản thuế và nghĩa vụ thuế không phải của Hoa Kỳ (bao gồm việc thu và thanh toán các khoản này).
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates