Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tự động loại bỏ hàng lưu kho

Bạn có thể thiết lập tự động loại bỏ cho hàng lưu kho của mình tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Bạn chỉ có thể bật chế độ loại bỏ đối với hàng lưu kho không thể bán được, hàng lưu kho phải chịu phí lưu trữ dài hạn hoặc đối với cả hai loại hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin về quy trình yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, truy cập Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Để biết thêm thông tin về ngày thanh lý hàng lưu kho và phí lưu trữ dài hạn, truy cập Phí lưu trữ dài hạn.

Áp dụng phí rút hàng theo từng mục hàng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho FBAPhí yêu cầu xử lý FBA.

Để giữ được lời hứa với khách hàng, Amazon hoàn thiện đơn hàng lưu kho dựa trên địa điểm của hàng để nhanh chóng giao đơn hàng cho khách hàng. Chúng tôi không hoàn thiện đơn hàng lưu kho theo thứ tự mà đơn hàng đã nhận được trong cơ sở của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Ngày hết hạn trên sản phẩm FBA.

Tự động loại bỏ hàng lưu kho không thể bán được

Khi hàng lưu kho trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon không ở trong điều kiện có thể bán được, trạng thái của nó thay đổi thành Không thể hoàn thiện và nó được đặt sang một bên. Nếu bạn không tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho hàng lưu kho không thể bán được của mình trong vòng 30 ngày sau khi Amazon thông báo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, hàng có thể sẽ bị hủy tự động. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Yêu cầu hủy hàng.

Bạn có thể loại bỏ hàng lưu kho không thể bán được bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Loại bỏ hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Bạn cũng có thể chọn tự động tân trang, thanh lý hoặc trả lại hàng lưu kho không thể bán được cho bạn bằng cách bật dịch vụ này trong tài khoản người bán của mình.

 1. Truy cập Cài đặt tự động loại bỏ hàng lưu kho không thể xử lý.
 2. Nhấp vào Bật.
 3. Tùy chọn một hoặc nhiều dịch vụ khôi phục giá trị sau đây cho hàng lưu kho không thể bán được:
  • Tân trang để yêu cầu tân trang hàng lưu kho không thể bán được đủ điều kiện để bán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập dịch vụ đóng gói lại và tân trang FBA.
  • Thanh lý để yêu cầu thanh lý hàng lưu kho không thể bán được. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thanh lý FBA.
 4. Chọn một trong các tùy chọn loại bỏ bắt buộc sau đây:
  • Không (chỉ khả dụng nếu bạn không bật loại bỏ tự động khi bạn đăng ký Tân trang).
  • Trả hàng để yêu cầu trả lại hàng lưu kho không thể bán được cho bạn.
  • Hủy để hủy hàng lưu kho không thể bán được.
 5. Nếu bạn đã chọn Trả hàng hoặc Hủy, hãy chọn lịch trình tùy chọn của bạn:
  • Hàng tuần (vào ngày 8, 15, 22 và 28)
  • Hai lần một tháng (vào ngày 5 và 20)
  • Mỗi tháng một lần (vào ngày 1)
 6. Nếu bạn đã chọn Trả hàng hoặc Loại bỏ, hãy cung cấp địa chỉ email tùy chọn của bạn.
 7. Nếu bạn đã chọn Trả hàng, cung cấp địa chỉ và số điện thoại cho điểm giao hàng đến.
 8. Nhấp vào Cập nhật.
Note:
 • Loại bỏ ngay chỉ khả dụng nếu bạn chọn Hủy trong Cài đặt tự động loại bỏ hàng lưu kho không thể xử lý.
 • Nếu bạn chọn loại bỏ ngay, hàng khách trả lại không thể bán được sẽ được hủy ngay. Các đơn vị không thể bán được khác sẽ được hủy theo lịch trình hàng tuần (ngày 8, 15, 22 và 28).
 • Các mục hàng được loại bỏ ngay lập tức sẽ được báo cáo trong Báo cáo hàng khách trả lại FBA.
 • Một số mục hàng có thể không đủ điều kiện để hủy ngay. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ đóng gói lại và tân trang FBA, Amazon sẽ đánh giá hàng khách trả lại, đóng gói lại các mục hàng đủ điều kiện và trả lại vào hàng lưu kho ở tình trạng có thể bán được. Nếu một mục hàng không đủ điều kiện để đóng gói lại và bán, mục hàng sẽ được hủy bỏ theo lịch trình hàng tuần. Amazon sẽ áp dụng phí lưu trữ và phí rút hàng thông thường.

Tự động loại bỏ hàng lưu kho trong thời gian dài

Bạn có thể chọn loại bỏ hàng lưu kho trong thời gian dài thông qua cài đặt tự động đối với hàng lưu kho có thể hoàn thiện. Sau khi bật, chúng tôi sẽ trả lại, thanh lý hoặc loại bỏ hàng lưu kho có thể hoàn thiện đã lưu trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hơn 365 ngày cũng như các đơn vị ASIN chưa được bán trong sáu tháng liên tiếp trở lên và đã lưu trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hơn 180 ngày.

Important: Các yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho sẽ được tạo trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần sau ngày thanh lý hàng lưu kho. Để biết thêm thông tin về ngày và phí thanh lý, hãy truy cập Phí lưu trữ dài hạn.
 1. Trên menu Cài đặt, chọn Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).
 2. Tìm mục Cài đặt tự động đối với hàng lưu kho có thể hoàn thiện, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bật Cài đặt hàng loại bỏ trong kho lưu trữ dài hạn tự động, Tự động loại bỏ ASIN không có giao dịch bán hàng hoặc cả hai.
 4. Chọn tùy chọn loại bỏ là Trả hàng hoặc Loại bỏ.
  • Nếu bạn chọn Trả hàng:
   1. Trong hộp văn bản Địa chỉ email, nhập địa chỉ email tùy chọn của bạn.
   2. Cung cấp địa chỉ và số điện thoại cho điểm giao hàng đến.
    Note: Để tránh lỗi khi lưu thông tin trong tài khoản người bán của bạn, các trường họ tên đầy đủ và địa chỉ không được dài hơn 50 ký tự và địa chỉ trả hàng phải là địa chỉ đường phố thực.
   3. Nhấp vào Cập nhật.
  • Nếu bạn chọn Loại bỏ:
   1. Tùy chọn bật Thanh lý để thu hồi giá trị từ đơn vị đủ điều kiện.
    Note: Sau khi bật, bạn có thể loại trừ ASIN khỏi yêu cầu thanh lý bằng cách nhập các ASIN dưới dạng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.
   2. Trong hộp văn bản Địa chỉ email, nhập địa chỉ email tùy chọn của bạn.
 5. Nhấp vào Cập nhật.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates