Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xem lại kết quả hàng lưu kho của tôi

Amazon sẽ tạo và đăng báo cáo xử lý mỗi khi bạn tải lên tệp văn bản. Báo cáo xử lý này xác định liệu quá trình xử lý thông tin có thành công hay không và liệu có gặp phải bất kỳ lỗi cụ thể nào trong quá trình xử lý hay không.

Khi bạn tải tệp lên, hộp trạng thái sẽ xác nhận chúng tôi đã nhận được tệp của bạn.

Mục Trạng thái tải tệp lên trên trang này hiển thị ngày, giờ, mã lô hàng, trạng thái và kết quả của lần tải lên gần đây nhất của bạn. Ngoài ra, còn có cột cung cấp liên kết mà bạn có thể sử dụng để thao tác dựa trên kết quả. Nếu quá trình xử lý thông tin tải lên chưa hoàn tất, cột Trạng thái/Kết quả sẽ hiển thị các thông tin sau:

Trạng thái: Đang thực hiện  
Số lượng bản ghi đã xử lý từ lần tải lên này: 0
Số lượng bản ghi đã kích hoạt: 0
Số lượng bản ghi có lỗi: 0

Bạn có thể sử dụng nút Làm mới để xem kết quả mới nhất.

Sau khi quá trình xử lý tệp hoàn tất, cột Trạng thái/Kết quả sẽ hiển thị thông tin cập nhật cùng các Thao tác hiện có thể thực hiện.

Nếu không kích hoạt được bất kỳ mục hàng nào do xảy ra lỗi, nhấp vào liên kết Xem báo cáo xử lý để tải xuống báo cáo xử lý liên quan. Hãy sử dụng báo cáo này để chẩn đoán và khắc phục lỗi trong tệp bạn đã tải lên. Khi bạn sẵn sàng tải lên tệp đã chỉnh sửa, nhấp vào liên kết Quay lại trang tải lên và tải lại tệp. Để biết thêm thông tin, truy cập mục Xem lại báo cáo xử lý.

Note: Trước khi tải lên, để kiểm tra xem dữ liệu hàng lưu kho có chứa lỗi hay cảnh báo phổ biến nào không, hãy truy cập mục Sử dụng tính năng Kiểm tra dữ liệu của tôi.

Truy cập kết quả tải lên của bạn

Trên trang Tải lên sản phẩm và hàng lưu kho, bạn có thể truy cập báo cáo trạng thái tải lên cho tệp của mình trong mục Xem lại trạng thái và lịch sử tệp. Hiện có 10 lượt tải lên mới nhất.

Video hướng dẫn

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates