Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng nhập một lần

Nếu bạn có tài khoản đa khu vực, hãy sử dụng tính năng đăng nhập một lần (SSO) để truy cập tất cả các thị trường bằng một lần đăng nhập và một trình duyệt duy nhất. Tính năng SSO cho phép bạn truy cập bất kỳ tài khoản nào của mình bằng bất kỳ bộ thông tin đăng nhập tài khoản nào. Sau đó, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi thị trường để luân chuyển giữa các thị trường của bạn.

Tính năng Đăng nhập một lần có hiệu lực nếu bạn đã liên kết các tài khoản của mình. Nếu bạn chưa liên kết tài khoản, hãy truy cập trang Liên kết tài khoản và làm theo hướng dẫn trên đó.

Note: Nếu bạn không thấy một khu vực hoặc thị trường nào đó trên trang Bán hàng toàn cầu, tức là tính năng SSO chưa khả dụng tại khu vực hoặc thị trường đó.

Để tìm hiểu thêm về tính năng đăng nhập một lần, hãy xem video của chúng tôi.

English | 中文 | 日本語 | Italiano | Deutsch | Español | Français

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates