Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trả hàng thanh toán trước đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện

Amazon cho phép trả hàng tại Hoa Kỳ tuân theo chính sách trả hàng của Amazon. Chúng tôi thay mặt bạn cung cấp cho khách hàng nhãn vận chuyển hàng trả lại đã thanh toán qua Mua dịch vụ vận chuyển. Đơn miễn trừ cho SKU do người bán nộp sẽ được tự động cho phép và sẽ tiếp tục được miễn áp dụng đối với Đổi trả hàng thanh toán trước đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện và bạn sẽ có tùy chọn tải lên nhãn đã thanh toán của người bán. Truy cập Cài đặt hàng trả lại trong Seller Central để chọn nhãn hàng trả lại mà bạn muốn cung cấp cho các mục hàng được miễn trừ.

Note: Bạn phải hoàn tiền trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng trả lại. Nếu bạn không hoàn tiền, Amazon có thể thay mặt bạn hoàn tiền cho khách hàng và tính số tiền đó vào tài khoản người bán của bạn.

Xem lại các mục liên quan để hiểu rõ những chi tiết cụ thể của hàng trả về thanh toán trước.

Table 1. Chi tiết về hàng hoàn trả đã thanh toán trước
Mục hàng Chính sách hoặc yêu cầu
Duy trì các yêu cầu của tài khoản Bạn phải đảm bảo rằng tài khoản của bạn được cập nhật.
 1. Thiết lập địa chỉ trả lại hàng mặc định cho tài khoản của bạn. Chính sách Bán hàng trên Amazon yêu cầu phải có địa chỉ nội địa Hoa Kỳ cho chương trình Nhãn trả lại hàng đã thanh toán. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ nội địa này cho tất cả hàng trả lại đã thanh toán. Để tìm hiểu cách thiết lập địa chỉ trả hàng mặc định, hãy xem Đặt địa chỉ trả hàng mặc định.
  Note: Người bán phải cung cấp địa chỉ vận chuyển trả hàng hợp lệ. Nếu hàng trả về không thể gửi được do địa chỉ trả hàng đã lỗi thời hoặc địa chỉ bạn cung cấp không chính xác, thì hàng trả về sẽ được coi là bị hủy bỏ và Amazon có thể chọn loại bỏ chúng theo cách phù hợp (ví dụ: bằng cách bán, tái chế, quyên góp hoặc xử lý theo cách khác) và giữ lại bất kỳ khoản thu nào mà chúng tôi có thể nhận được từ việc loại bỏ. Việc tiếp tục sử dụng địa chỉ lỗi thời hoặc không chính xác đối với hàng trả về có thể khiến bạn bị thu hồi quyền bán hàng trên Amazon. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Trả hàng, hoàn tiền, hủy bỏ và khiếu nại .
 2. Duy trì và cập nhật thông tin chính xác về trọng lượng và kích thước được nhập cho các sản phẩm bạn bán. Chúng tôi tính toán chi phí vận chuyển hàng trả lại dựa trên thông tin này. Amazon sẽ tính chi phí vận chuyển hàng trả lại vào tài khoản người bán sau khi người mua gửi sản phẩm. Chi phí cho các lô hàng trả lại trong mỗi phạm vi trọng lượng được nêu trên trang Chi phí vận chuyển hàng trả lại do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.
  Note: Người bán đã chọn Miễn phí đổi trả hàng sẽ không thể khấu trừ phí vận chuyển hàng trả về đối với hàng trả về trong chính sách trả về. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Đổi trả hàng miễn phí cho các đơn hàng người bán tự hoàn thiện.
Quy trình hoàn trả hàng Bạn nhận được thông báo qua email mỗi khi khách hàng yêu cầu đổi trả hàng và nhận được nhãn vận chuyển hàng trả về đã thanh toán trước. Công cụ Quản lý hàng trả về do người bán tự hoàn thiện đơn hàng trong Seller Central sẽ hiển thị tất cả hàng trả về. Để biết chi tiết, truy cập Quản lý hàng trả về do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.
Nhiều địa chỉ trả hàng Bạn có thể thiết lập nhiều địa chỉ trả hàng cho từng cửa hàng bạn cung cấp thông tin đăng tải. Bạn có thể thiết lập quy tắc hoặc chỉ định SKU mà bạn muốn có nhiều địa chỉ trả hàng. Để biết chi tiết, hãy truy cập Nhiều địa chỉ trả hàng.
Giải pháp hoàn tiền không cần hoàn trả hàng Bạn có thể đề nghị giải quyết không cần hoàn trả hàng khi bạn thực hiện hoàn tiền hoặc thay thế và để người mua giữ sản phẩm. Nếu người mua yêu cầu trả hàng đủ điều kiện để được giải quyết không cần hoàn trả hàng, họ sẽ nhận được khoản hoàn tiền đầy đủ hoặc tùy chọn nhận mục hàng thay thế sau khi họ gửi yêu cầu trả hàng. Mặc dù bạn sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì để hoàn thành yêu cầu, bạn vẫn có thể tìm thấy những yêu cầu trả hàng này trong Quản lý hàng đổi trả. Bạn sẽ không còn phải xử lý hoàn tiền cho hàng trả về này theo cách thủ công. Để biết chi tiết, hãy xem Giải quyết không cần hoàn trả hàng.
Vận chuyển hàng trả lại UPS và USPS cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng trả về cho các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện thông qua Mua dịch vụ vận chuyển. Để biết chi tiết, hãy truy cập Hãng vận chuyển hàng trả về thanh toán trước.
Important: Chúng tôi sẽ tính phí nhãn hàng trả lại vào tài khoản của bạn chỉ khi người mua trả lại gói hàng cho hãng vận chuyển.
Hoàn tiền và chi phí vận chuyển

Để xử lý hoàn tiền và chi phí vận chuyển, hãy truy cập Hoàn tiền chi phí vận chuyểnChi phí vận chuyển cho hàng trả về do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

Đối với các Mục hàng thời trang, hãy xem Trả hàng miễn phí đối với các mục hàng Thời trang cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện để biết thêm chi tiết.

Báo cáo hàng trả về đã thanh toán Tất cả hàng hoàn trả đã thanh toán được ghi lại trong báo cáo Thanh toán và xử lý và báo cáo Hàng hoàn trả của bạn.
 • Báo cáo Thanh toán và xử lý: Mỗi khoản phí vận chuyển hàng trả về sẽ được hiển thị trong báo cáo Thanh toán và xử lý của bạn, như dịch vụ vận chuyển được mua qua Amazon. Các chi phí này sẽ được tách riêng với các chi phí của đơn hàng.
 • Báo cáo trả hàng: Bạn sẽ nhận được thông báo qua email mỗi khi khách hàng yêu cầu trả hàng và nhận được nhãn vận chuyển đã thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể tải về báo cáo của tất cả các yêu cầu trả hàng bạn đã nhận được, bao gồm cả trạng thái của mỗi lần trả hàng, sử dụng Báo cáo trả hàng trong Seller Central. Cả email và báo cáo sẽ bao gồm Mã đơn hàng, Mã số theo dõi, Lý do trả hàng, Chi phí nhãn, Ngày yêu cầu, Mã RMA và Nhận xét.
Các mục hàng không đủ điều kiện Nhãn vận chuyển hàng trả về đã thanh toán không phải lúc nào cũng được cung cấp cho hàng trả về được ủy quyền tự động. Để biết chi tiết, truy cập Mục hàng không đủ điều kiện để trả hàng đã thanh toán.
Danh mục được miễn nhãn hàng trả lại đã thanh toán Một số danh mục và danh mục phụ được tự động miễn nhãn hàng trả lại đã thanh toán.Bạn không cần phải yêu cầu miễn trừ đối với các danh mục này.

 • Hàng thủ công
 • Chương trình Amazon Custom
 • Sức khỏe tình dục
 • Đồng hồ đã qua sử dụng có giấy chứng nhận
 • Vật tư kinh doanh, công nghiệp và khoa học > Vật tư y tế chuyên nghiệp
 • Vật tư công nghiệp và khoa học kinh doanh > Vật tư nha khoa chuyên nghiệp
 • Các mục hàng không phải hàng hóa hiện vật (ví dụ: bảo hành, phần mềm kỹ thuật số hoặc phiếu giảm giá kỹ thuật số)
 • Các mục hàng không thể trả lại theo luật và hàng hóa nguy hiểm
 • Các mục hàng nặng và cồng kềnh

SKU được miễn nhãn hàng trả lại đã thanh toán

Bạn chỉ có thể yêu cầu miễn trừ nhãn hàng trả lại đã thanh toán đối với SKU thuộc các danh mục sau:

 • Các mục hàng có giá cao: Các mục hàng có giá trị cao (vượt quá $100) cần vận chuyển đặc biệt (ví dụ: mục hàng yêu cầu bảo hiểm vận chuyển đặc biệt)

Các SKU được miễn trừ sẽ được xác nhận dựa trên tình trạng mục hàng, giá ASIN trên Amazon và mã lý do miễn trừ “HIGH_PRICE_GREATER_USD100” để đảm bảo sử dụng miễn trừ phù hợp. Ngoài ra, chỉ các SKU đang hoạt động mới đủ điều kiện được miễn nhãn hàng trả lại đã thanh toán. Bạn có thể xem trạng thái SKU của mình trong Seller Central bằng cách đi tới danh sách thả xuống Hàng lưu kho và chọn Quản lý hàng lưu kho.

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ không hỗ trợ các trường hợp miễn trừ có mã lý do dưới đây:

 • Yêu cầu vận chuyển đặc biệt: Nếu mục hàng không thể được vận chuyển bằng nhãn vận chuyển USPS hoặc UPS tiêu chuẩn (ví dụ: hàng hóa nguy hiểm)
 • Quá lớn hoặc nặng: Các mục hàng nặng và cồng kềnh có trọng lượng vận chuyển của mục hàng vượt quá 70 lb hoặc kích thước kết hợp có chiều dài và chu vi vượt quá 108 inch
 • Hoàn tiền không cần hoàn trả hàng
 • Khác

Để biết chi tiết, truy cập Yêu cầu miễn nhãn hàng trả lại đã thanh toán đối với các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Note: Để đưa đa cách giải quyết không cần hoàn trả hàng đối với các SKU cụ thể, hãy vào Giải quyết không cần hoàn trả hàng.

Kháng cáo hoàn tiền

Bạn có thể nộp đơn kháng cáo nếu bạn không tán thành việc Amazon thay mặt bạn cho phép hoàn tiền.

Đối với mục hàng bị hư hỏng do khách hàng trả lại: Cung cấp bằng chứng hình ảnh thích hợp liên quan đến việc trả lại sản phẩm đã mua khi tạo yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, hãy đính kèm tất cả các giấy tờ chứng minh bổ sung. Ví dụ: cung cấp hình ảnh của các mục hàng bị hư hỏng, hình ảnh của các mục hàng gốc không bị hư hỏng, hình ảnh của nhãn vận chuyển, mã số theo dõi, bằng chứng giao hàng hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết để xem xét yêu cầu bồi thường.

Note: Theo Chính sách phí bổ sung hàng, đối với các sản phẩm bị hư hỏng do khách hàng, việc hoàn trả sẽ giới hạn ở mức tối đa 50% giá trị sản phẩm của đơn hàng.

Để biết chi tiết, hãy truy cập Chính sách hoàn trả cho nhãn hàng trả lại đã thanh toán (PRL) trong mạng lưới tự hoàn thiện đơn hàng.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đăng ký tham gia chương trình Nhãn hàng trả lại đã thanh toán bằng cách nào?

Người bán tại Hoa Kỳ được tự động đăng ký tham gia chương trình Nhãn trả lại hàng đã thanh toán.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng trả về bị mất hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển?

Người bán có trách nhiệm nộp đơn yêu cầu bồi thường trực tiếp với hãng vận chuyển nếu hàng trả về bị mất hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu điều này xảy ra, hãy xử lý hoàn tiền đầy đủ cho khách hàng và nộp đơn yêu cầu bồi thường trực tiếp với hãng vận chuyển để nhận được tiền hoàn trả.

Trọng lượng vận chuyển được sử dụng để tính giá vận chuyển hàng hoàn trả được lấy từ đâu?

Trọng lượng vận chuyển được sử dụng để tính giá vận chuyển hàng hoàn trả là trọng lượng được đăng tải trên trang Chi tiết sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn đã mua nhãn thông qua chương trình Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon để thực hiện đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng trọng lượng đó. Nếu không có trọng lượng trên trang Chi tiết sản phẩm và bạn chưa sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển, chúng tôi sẽ mặc định trọng lượng là 4,9 lb.

Nếu người bán khác đăng tải trọng lượng vận chuyển trên trang Chi tiết sản phẩm, bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng sẽ yêu cầu bằng chứng về trọng lượng vận chuyển chính xác để tiến hành thay đổi.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Chi phí vận chuyển hàng hoàn trả do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

Tại sao tôi không thể thay đổi hoặc tải lên nhãn hàng trả lại đã thanh toán của riêng mình?

Bằng cách đăng ký tài khoản của bạn vào hàng trả về đã thanh toán trước, Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) hoặc Prime Now, hàng trả về đủ điều kiện được tự động cho phép và nhãn hàng trả lại đã thanh toán trước của Amazon được cấp cho người mua.

Bạn có thể cung cấp nhãn trả lại hàng đã thanh toán của người bán đối với hàng trả về được miễn khỏi chương trình nhãn trả lại hàng đã thanh toán của Amazon hoặc đối với hàng trả về quốc tế mà địa chỉ trả hàng mặc định tại Hoa Kỳ không được cung cấp.

Tôi nên làm gì nếu khách hàng không thể in nhãn hàng trả lại?

Bạn có thể cân nhắc các tùy chọn sau:

 • Người mua có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng Amazon để gửi nhãn cho họ với một khoản phí nhỏ.
 • Người mua có thể sắp xếp tự vận chuyển sản phẩm trả lại. Tham khảo Mã lý do trả hàng đối với Hàng trả về đã thanh toán trong các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện để hiểu lý do trả hàng. Trong trường hợp người mua chọn tùy chọn và bạn có trách nhiệm đổi trả hàng, bạn phải thêm chi phí vận chuyển hàng trả lại vào khoản hoàn tiền.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn hủy đăng ký tham gia chương trình Nhãn trả lại hàng đã thanh toán?

Tất cả người bán ở Hoa Kỳ sẽ tự động được đăng ký vào chương trình Nhãn trả lại hàng đã thanh toán của Amazon theo chính sách trả hàng của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates