Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Food products: USDA Country of Origin Labeling

Any "covered commodity" as defined in the USDA Country of Origin Labeling requirements ("COOL") must include all information required by COOL on the physical product label of the covered commodity.

Covered commodities include unprocessed:

  • Muscle cuts of lamb, chicken, and goat;
  • Ground lamb, chicken, and goat;
  • Wild and farm-raised fish and shellfish;
  • Perishable agricultural commodities (fresh and frozen fruits and vegetables);
  • Peanuts, pecans, and macadamia nuts; and
  • Ginseng.

For guidance on the information that must be included on the physical labels of covered commodities to comply with this policy, please see the following USDA websites:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates