Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thời gian dùng thử dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Để bắt đầu dùng thử, hãy đi đến trang chính dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và đăng ký.

Để hoàn thành bản dùng thử dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bạn phải đáp ứng các yêu cầu hiệu suất sau đây với tối thiểu 50 đơn đặt hàng thử Prime:

 • Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn ít nhất là 99% đối với các đơn hàng Prime.
 • Sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển cho ít nhất 99% các đơn hàng Prime.
 • Tỷ lệ hủy đơn hàng từ 0,5% trở xuống đối với đơn đặt hàng Prime.

Để biết thông tin chi tiết về thời gian dùng thử dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, vui lòng xem dưới đây.

Trước khi đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bạn phải có đủ điều kiện bằng cách hoàn thành thời gian dùng thử để cho thấy rằng bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về việc hoàn thành Prime xuất sắc và sự hài lòng của khách hàng. Trong thời gian dùng thử, bạn phải đồng ý với Điều khoản chương trình dành cho dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và đáp ứng các Yêu cầu hiệu suất được mô tả dưới đây. Trong thời gian dùng thử, huy hiệu chương trình Prime sẽ không hiển thị trên các mục hàng bạn đã đăng ký trong dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Nếu bạn hoàn thành thời gian dùng thử thành công, Amazon sẽ đăng ký bạn vào dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và huy hiệu chương trình Prime sau đó sẽ hiển thị với khách hàng.

Làm thế nào để bắt đầu bản dùng thử


 1. Đăng ký: Truy cập trang chính của dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và đăng ký để bắt đầu bản dùng thử của bạn.
 2. Cho phép vận chuyển Prime trong mẫu vận chuyển dùng thử Prime của bạn: Truy cập Cấu hình cài đặt vận chuyển để biết các bước để bật danh sách vận chuyển Prime và cách chọn khu vực mà bạn muốn cung cấp vận chuyển Prime.

  Xem lại Yêu cầu vận chuyển Prime.

 3. Đăng ký các mục hàng trong dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime: Chỉ định SKU cho mẫu vận chuyển Prime của bạn.
  Note: Trong thời gian dùng thử, tất cả các SKU được gán cho một mẫu vận chuyển Prime sẽ được tính là đơn đặt hàng thử Prime, bất kể vị trí của người mua. Tất cả các đơn đặt hàng thử Prime sẽ đóng góp vào các yêu cầu về hiệu suất dùng thử được mô tả dưới đây.
 4. Đơn đặt hàng thử Prime: Xác định đơn đặt hàng thử Prime theo huy hiệu chương trình Prime hiển thị trên trang Quản lý đơn hàng trong Seller Central và mã định danh “isprime” trong Báo cáo đơn hàng. Thực hiện các đơn đặt hàng này theo các yêu cầu được liệt kê trên trang Làm thế nào để xử lý các đơn đặt hàng áp dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Yêu cầu về hiệu suất

Trong thời gian dùng thử, bạn phải đáp ứng các yêu cầu hiệu suất sau đây đối với tối thiểu 50 đơn đặt hàng thử Prime:

 • Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn ít nhất phải là 99% đối với các đơn đặt hàng thử Prime. Bất kể tốc độ giao hàng nào được lựa chọn bởi khách hàng, các đơn đặt hàng thử Prime phải được vận chuyển cùng ngày với ngày đặt hàng, miễn là khách hàng đặt trước thời hạn cuối cùng của người bán.
 • Sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển cho ít nhất 98% đơn đặt hàng thử Prime.
 • Tỷ lệ hủy đơn hàng không quá 0,5% đối với các đơn đặt hàng thử Prime.

Hoàn tất thời gian dùng thử thành công

24 giờ sau khi bạn đủ điều kiện tham gia chương trình dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, SKU được ánh xạ cho một hoặc nhiều Mẫu chương trình Prime của bạn sẽ tự động hiển thị huy hiệu chương trình Prime đến khách hàng. Để duy trì các yếu tố hội đủ điều kiện cho dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bạn phải đáp ứng cùng các yêu cầu về hiệu suất khi dùng thử chương trình Prime.

Ngoài việc đạt đủ điều kiện cho chương trình áp dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, các mục hàng Prime của bạn cũng sẽ hiển thị tin nhắn ngày giao hàng được đảm bảo.

Người bán có chỉ số về hiệu suất giảm dưới mức yêu cầu không còn đủ điều kiện cho Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, nhưng có thể tiếp tục bán các mục hàng đó trên Amazon mà không cần huy hiệu chương trình Prime.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates