Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Truy cập Trình giải thích các loại phí

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về phí bán hàng bằng Trình giải thích các loại phí trong Báo cáo thanh toán.

Note: Các chức năng của Trình giải thích các loại phí có thể bị giới hạn đối với người bán tham gia một số chương trình bán hàng nhất định.

Để sử dụng Trình giải thích các loại phí, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Chọn Thanh toán ở mục Báo cáo trong Seller Central.
  2. Chọn Xem giao dịch.
  3. Nhấp vào số tiền bất kỳ trong cột Tổng.
  4. Nhấp vào số tiền bất kỳ có thể nhấp trong Chi phí Amazon.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về phí bán hàng trong Bán hàng trên Amazon Fee Schedule.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates