Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quy trình đánh giá dành cho hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm)

Nhóm Hàng hóa nguy hiểm đánh giá mỗi ASIN được chuyển đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon nếu sản phẩm được xác định là hàng hóa nguy hiểm tiềm ẩn. Những đánh giá này giúp đảm bảo rằng các lô hàng đáp ứng các yêu cầu quy định và tiêu chuẩn an toàn cho khách hàng và nhân viên Amazon.

Thông tin danh mục là cách chính để chúng tôi xác định hàng hóa nguy hiểm tiềm ẩn. Đó là lý do tại sao cần phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi bạn tạo thông tin đăng tải hoặc chuyển đổi thông tin đăng tải thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Thông tin này bao gồm mô tả sản phẩm chi tiết, tính năng chính của sản phẩm, hình ảnh hoặc cả hai.

Nếu thông tin danh mục thay đổi, có thể cần một đánh giá khác. Sau đó, sản phẩm có thể được phân loại lại, hoặc bạn có thể được yêu cầu gửi một bảng dữ liệu an toàn (SDS) hoặc phiếu miễn trừ.

Xem xét thời gian và các yêu cầu có thể có (bảng dữ liệu an toàn hoặc phiếu miễn trừ)

Các sản phẩm có thông tin hàng hóa nguy hiểm đầy đủ và chính xác sẽ được xem xét và phân loại trong vòng hai ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ). Các sản phẩm có thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc mâu thuẫn có thể không được phép bán thông qua Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Trong cả hai trường hợp, bạn có thể phải tải lên một bảng dữ liệu an toàn hoặc phiếu miễn trừ. Phiếu miễn trừ dành cho pin và các sản phẩm chạy bằng pin, và cho các sản phẩm không có hóa chất độc hại.

Cung cấp bảng dữ liệu an toàn đầy đủ và hợp lệ khi bạn tạo thông tin đăng tải Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ giúp bạn tránh bị chậm trễ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thông tin và tài liệu cần có về hàng hóa nguy hiểm (vật liệu nguy hiểm).

Important: Nếu sản phẩm của bạn được xác định là hàng hóa nguy hiểm tiềm ẩn khi hàng lưu kho đã ở Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Bạn sẽ có 14 ngày làm việc để cung cấp các tài liệu theo yêu cầu. Nếu tài liệu không được cung cấp trong thời gian này, bạn sẽ phải thanh toán chi phí xử lý hàng lưu kho của mình.

Sử dụng công cụ Tra cứu ASIN để kiểm tra trạng thái phân loại của ASIN được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) của bạn (hàng hóa nguy hiểm hoặc hàng hóa không nguy hiểm, hoặc nếu bạn cần cung cấp thêm tài liệu).

Tại sao sản phẩm của bạn ở trạng thái đang xem xét và các bước tiếp theo có thể xảy ra

Dưới đây là những lý do có thể cho việc xem xét sản phẩm:

  • Sản phẩm cần có pin để hoạt động, nhưng thông tin chi tiết về pin đã không được cung cấp khi bạn tạo ASIN hoặc trang thông tin chi tiết. Các sản phẩm thiếu thông tin chi tiết về nguồn điện cũng có thể được gắn cờ để xem xét hàng hóa nguy hiểm.
  • Pin được đề cập trên trang chi tiết sản phẩm hoặc trong đánh giá của người mua. Trong trường hợp này, bạn phải điền đầy đủ thông tin và tải lên phiếu miễn trừ pin. Để bắt đầu, hãy truy cập công cụ Quản lý phân loại hàng hóa nguy hiểm. Tiếp theo, tìm ngôn ngữ mà bạn muốn ở phía bên phải của trang và tải xuống mẫu phiếu miễn trừ.
  • Sản phẩm của bạn có thể chứa hoặc được bán cùng với các mục hàng nguy hiểm tiềm ẩn khác (chẳng hạn như chất tẩy rửa màn hình hoặc sol khí). Trong trường hợp này, hãy lấy bảng dữ liệu an toàn từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, sau đó tải lên bảng dữ liệu an toàn.

Sau khi đã tải lên mọi tài liệu, bạn có thể sử dụng công cụ Tra cứu ASIN trên để kiểm tra trạng thái phân loại của ASIN trong chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) của bạn. Nếu ASIN của bạn được phân loại lại và bạn có hàng lưu kho trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.

Sau khi đánh giá hoàn tất, hãy xác minh rằng bạn đã chuyển đổi sản phẩm của mình sang Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Nếu không, thì hãy chuyển đổi sản phẩm của bạn.

Nếu bạn không đồng ý với kết quả đánh giá sản phẩm của mình, hãy tải lên phiếu miễn trừ hoặc bảng dữ liệu an toàn mới để hỗ trợ khiếu nại của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates