Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ

Với Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ, bạn có thể chuyển đổi một cách thuận tiện giữa các công cụ bán hàng của Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx trên Seller Central để đăng tải sản phẩm và quản lý đơn hàng tại tất cả các cửa hàng.

Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ giúp bạn dễ dàng hơn:

  • Chia sẻ thông tin đăng tải và quản lý hàng lưu kho của bạn một cách nhất quán trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx
  • Theo dõi các đơn hàng trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx trong mục Quản lý đơn hàng hoặc bằng một Báo cáo đơn hàng kết hợp
  • Truy cập các công cụ và dịch vụ để giúp bạn quản lý hoạt động kinh doanh của mình trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx
  • Thanh toán một khoản phí đăng ký Người bán chuyên nghiệp hàng tháng duy nhất cho Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ của bạn
  • Cập nhật thông tin tài khoản thông qua giao diện người dùng hợp nhất
  • Nhận khoản thanh toán qua ngân hàng địa phương của bạn bằng đồng nội tệ nhờ Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon

Quản lý hàng lưu kho của bạn trên Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ

Khi quản lý hàng lưu kho Amazon của bạn trên các cửa hàng tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico của Amazon, bạn cần phải hiểu sự khác biệt giữa SKU chung và SKU dành riêng cho thị trường trên Seller Central.

SKU chung: SKU chung sử dụng nhóm hàng lưu kho chung trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx. Bạn có thể tạo một SKU chung bằng cách chọn “Ưu đãi hiện có” khi bạn chuyển sang tạo ưu đãi trên Seller Central. Khi sử dụng SKU chung, tổng số lượng hàng lưu kho áp dụng cho cả ba cửa hàng. Ví dụ, nếu bạn có 100 đơn vị hàng lưu kho, hệ thống sẽ hiển thị rằng có 100 đơn vị ở Hoa Kỳ, 100 đơn vị ở Canada và 100 đơn vị ở Mexico. Tổng số 100 áp dụng cho cả ba quốc gia và KHÔNG cộng vào thành tổng số là 300 đơn vị. Nếu một mục hàng được bán ở Canada, thì ba cửa hàng sẽ hiển thị 99 đơn vị có sẵn. LƯU Ý: Giá được quản lý riêng biệt trong mỗi cửa hàng.

Nếu bạn tự vận chuyển đơn hàng, bạn nên sử dụng SKU chung để quản lý hàng lưu kho trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx.

SKU dành riêng cho thị trường: SKU dành riêng cho thị trường được quản lý dưới dạng một nhóm hàng lưu kho cấp độ thị trường, có nghĩa là bạn sẽ quản lý ba nhóm hàng lưu kho riêng biệt trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Bạn có thể tạo một SKU dành riêng cho thị trường bằng cách chọn “Ưu đãi duy nhất” khi bạn chuyển sang tạo ưu đãi trên Seller Central. Thông tin đăng tải này được quản lý riêng biệt tại mỗi thị trường cho cả hàng lưu kho và giá cả.

Nếu đang sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bạn nên sử dụng SKU dành riêng cho thị trường và quản lý hàng lưu kho của mình trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico theo ba nhóm riêng biệt. Lưu ý rằng hàng lưu kho chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tại Hoa Kỳ nên được vận chuyển từ khu vực Hoa Kỳ của Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và ngược lại đối với Canada và Mexico. Ví dụ: nếu bạn có thông tin đăng tải FBA trên Amazon.ca, địa chỉ “hàng gửi” của bạn phải ở Canada.

Important: Khi sử dụng dữ liệu hàng lưu kho trong Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ, bạn cần tải lên giá trị cho số lượng các đơn vị hàng lưu kho có sẵn. Nếu cột “Hàng lưu kho có sẵn” để trống thì hệ thống sẽ coi là “0” và sẽ thay đổi thông tin đăng tải ban đầu để hiển thị “0” đơn vị có sẵn.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates