Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hạn chế về sản phẩm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Trước khi đăng tải sản phẩm cho dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, việc biết những gì phù hợp và không phù hợp với quy trình hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi là rất quan trọng. Hãy đảm bảo xem xét các phần khác bên dưới để biết thêm các yêu cầu và hạn chế về sản phẩm.

Important: Việc không tuân thủ các yêu cầu chuẩn bị sản phẩm FBA, yêu cầu về an toàn và hạn chế về sản phẩm có thể dẫn đến bị từ chối, hủy hoặc trả lại hàng lưu kho khi tiếp nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bị chặn các lô hàng trong tương lai tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, bị tính phí chuẩn bị hoặc phạt phí không tuân thủ, bị hủy kích hoạt tài khoản bán hàng hoặc phải nộp tiền phạt.

Các yêu cầu và hạn chế về sản phẩm FBA

Một số sản phẩm nhất định có thể đủ điều kiện để bán trên Amazon, nhưng không đủ điều kiện để hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Các sản phẩm FBA cũng phải tuân thủ các yêu cầu về ngày hết hạn và sản phẩm dễ bị nhiệt độ tác động cụ thể để đủ điều kiện cho FBA. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Các sản phẩm bạn cung cấp để bán trên Amazon cũng phải tuân thủ thỏa thuận của người bán của bạn, các chính sách của chương trình của Amazon và tất cả các điều luật và quy định hiện hành.

Hàng hóa nguy hiểm (Vật liệu nguy hiểm)

Hầu hết các sản phẩm được quy định là vật liệu nguy hiểm bởi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) không thể được xử lý theo trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates