Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trả lời thông báo Khiếu nại từ A-Z

Trong quá trình điều tra khiếu nại,chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email nếu thấy cần thêm thông tin, và bạn phải trả lời trong vòng ba ngày. Nếu bạn không trả lời thông báo khiếu nại trong vòng ba ngày, chúng tôi sẽ chấp nhận khiếu nại theo hướng có lợi cho khách hàng và trừ số tiền yêu cầu bồi thường vào tài khoản của bạn.

Để trả lời thông báo yêu cầu bồi thường:

  1. Từ menu Hiệu suất chọn Khiếu nại từ A - Z.
  2. Trong thẻ Hành động cần thực hiện mặc định, tìm yêu cầu bồi thường liên quan và chọn Trả lời Amazon.
  3. Nhập nhận xét của bạn vào hộp văn bản và ghi rõ mọi thông tin có thể giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về tình huống khiếu nại.
  4. Nhấp vào Gửi.

Note: Bạn có thể kháng cáo yêu cầu bồi thường đã được cấp và do người bán chi trả, nếu cần thiết. Tham khảo Kháng cáo khiếu nại từ A-Z để biết thêm chi tiết.

Để biết thêm thông tin về khiếu nại, tham khảo trang trợ giúp Giới thiệu về khiếu nại từ A-Z .

Note: Mỗi giao dịch của Amazon Pay sẽ áp dụng chính sách Đảm bảo từ A đến Z khác nhau. Bạn có thể xem bài viết Đảm bảo từ A đến Z của Amazon dành cho người bán trên trang web Amazon Pay.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates