Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phân loại sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng Hướng dẫn cây phân loại ngành hàng - BTG

Khách hàng Amazon tìm sản phẩm thông qua chức năng tìm kiếm và duyệt tìm. Khi khách hàng duyệt tìm, họ có thể tiếp tục sàng lọc kết quả tìm kiếm của họ bằng cách chọn danh mục sản phẩm và danh mục con cụ thể. Phân loại sản phẩm của bạn để chúng cũng xuất hiện trong duyệt tìm.

Note: Nếu sản phẩm của bạn được tạo sai danh mục, hãy xem Thay đổi danh mục sản phẩm.

Đối với khối lượng sản phẩm lớn, hãy sử dụng Hướng dẫn cây phân loại ngành hàng (BTG) để giúp bạn xác định đúng danh mục cho sản phẩm của mình. BTG cung cấp mã số duy nhất và từ khóa liên kết với một đường dẫn duyệt tìm nhất định trên Amazon.

Note: Đối với khối lượng nhỏ, sử dụng Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên (Trình phân loại sản phẩm) để phân loại tối đa khoảng 20-30 loại sản phẩm, hoặc Chọn danh mục sản phẩm để phân loại từng sản phẩm một.

Để sử dụng BTG:

  1. Đi tới Dữ liệu hàng lưu kho và BTG và tải xuống BTG thích hợp từ liên kết liên quan trong bảng.
  2. Làm theo chỉ dẫn trong hướng dẫn và chọn danh mục và danh mục phụ cho sản phẩm của bạn. Sử dụng ID nút duyệt tìm tương ứng khi bạn tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates